Categories: Aktualności - Porady
      Date: kwi 23, 2015
     Title: „Fundusz Małych Grantów 2015”

Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego. W edycji 2015 promowane będą projekty skierowane do dzieci jako uczestników ruchu drogowego.Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
ogłasza konkurs na realizację projektów:

„Fundusz Małych Grantów 2015"    Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego. W edycji 2015 promowane będą projekty skierowane do dzieci jako uczestników ruchu drogowego.


1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania:

    O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz placówki edukacyjne.

    Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl w dziale Pliki do Pobrania.

3. Termin realizacji projektu:

    Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 1 lipca 2016 r.

4. Termin i sposób składania wniosków:

    Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 5 czerwca 2015 r.:

Właściwie przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać pod adres:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Fundusz Małych Grantów 2015"

Drogą mailową:

info@pbd.org.pl

    Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku w wersji elektronicznej do siedziby Partnerstwa.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:

    Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.
Polub Nas na Facebook-u :-)