Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Ogólnopolski projekt "Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców"

22-06-2010, kategoria Aktualności - Porady

Ogólnopolski projekt
"Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców"    W całej Polsce trwają zajęcia i spotkania w ramach ogólnopolskiego projektu "Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców". Rola instruktorów nauki jazdy i wykładowców jest nie do przecenienia - przede wszystkim w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców, ale przecież nie tylko - zatem zachęcanie ich do podnoszenia kwalifikacji oraz promocja wszystkich działąń temu służących są ze wszech miar uzasadnione. Szczególnie, że przedstawiciele tego środowiska to faktyczni lub potencjalni partneray zarówno nauczycieli, jak i rodziców w wychowaniu komunikacyjnym starszych i młodszych uczestników ruchu drogowego. Także tych najmłodszych.

    Niewątpliwie środowisko osób związanych z ośrodkami szkolenia kierowców ma wielką siłę - to poziom szkolenia i wymagań wobec kandydatów ma decydujący wpływ na ich i nasze bezpieczeństwo. Różne są opinie o tym, jaki ten poziom jest. Potrzeba realizacji programu "Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców" wynika, jak informują organizatorzy, z przeprowadzonej diagnozy opartej o:

 1. badania ankietowe instruktorów nauki jazdy przeprowadzone w ramach 14 konferencji metodycznych „Społeczna misja instruktora nauki jazdy”, finansowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, obejmujących 1500 osób, które wskazały następujące problemy w pracy instruktorów:
  • niejasne i często zmieniające się przepisy – 79%
  • uciążliwości administracyjne, kłopoty z organizacją pracy – 81%
  • rentowność i konkurencyjność – 84 %,
 2. ankietę telefoniczną dotyczącą analizy potrzeb szkoleniowych grupy docelowej, obejmującej 250 właścicieli ośrodków szkolenia kierowców i ich pracowników, w której 73% ankietowanych wskazało potrzebę realizacji projektu, 64% zadeklarowało udział swój lub pracowników w projekcie.

      Największe luki kompetencyjne oraz chęć podwyższenia kwalifikacji ankietowani wskazali w czterech blokach tematycznych:

  • przepisy dot. szkolenia, dokumentacji, praw i obowiązków instruktora – 92%
  • zmiany w przepisach ruchu i transportu drogowego – 89%
  • sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad stresem, asertywność, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – 74%
  • elementy pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć z dorosłymi – 65%.

      Stosunkowo mały udział (9,7%) kobiet w kadrze szkolącej respondenci uzasadnili:

  • małą asertywnością kobiet
  • małą odpornością na sytuacje konfliktowe i stres
  • trudnymi warunkami pracy instruktora,
 3. listy referencyjne dla projektu od Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz siedmiu regionalnych stowarzyszeń,
 4. pismo Sekretariatu Krajowej Rady BRD popierające projekt,
 5. rządowe dokumenty:
  • Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT 2005” – w strategii na lata 2005-13 w priorytecie 1.3. wskazano konieczność szkolenia instruktorów jazdy
  • Projekt ustawy o osobach kierujących pojazdami, gdzie wskazano konieczność ustawicznego dokształcania instruktorów jazdy.

    Cel główny to wzrost kompetencji instruktorów, wykładowców i osób wykonujących inne zadania związane ze szkoleniem.
Celami szczegółowymi projektu są:

 • wzrost poziomu wiedzy o:
     – przepisach dotyczących pracy instruktora
     – zmianach w przepisach ruchu i transportu drogowego
     – procedurach administracyjnych
     – nowoczesnych środkach dydaktycznych
 • wzrost kwalifikacji w zakresie:
     – kształcenia dorosłych
     – stosowania nowych narzędzi edukacyjnych
     – techniki prowadzenia pojazdów
 • wzrost umiejętności w zakresie:
     – rozwiązywania sytuacji konfliktowych
     – empatii
     – asertywności
 • wsparcie dla kobiet instruktorów (wyrównanie szans, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy).

Grupy docelowe
    W Polsce działa 8590 OSK, w tym przedsiębiorstwa mikro - 55% i małe - 40%. Kadrę tworzy 37 054 instruktorów i wykładowców oraz ok 14 000 osób wykonujących inne zadania. Wśród kadry nauczającej jest 3606 kobiet (9,7%). Liczba ta stale wzrasta bo powstają nowe szkoły z przewagą kadry kobiecej. Wśród innych pracowników udział kobiet jest większy - 50%.

    Z tej grupy zawodowej, w wyniku analizy potrzeb szkoleniowych, do udziału w projekcie wyłoniono 5000 osób z terenu całej Polski, w tym 1000 kobiet (20%); samozatrudnieni – 1750, zatrudnieni w mikro – 2000, w małych i średnich przedsiębiorstwach – 1250.

    Ponad 75% uczestników stanowią mali i mikroprzedsiębiorcy lub ich pracownicy (kryterium strategiczne), ponad 50% uczestników jest w wieku powyżej 45 lat. Liczba osób objętych wsparciem stanowi 12,2 % całej grupy docelowej, w tym aż 27,7% populacji kobiet. Proces rekrutacji był prowadzony zgodnie z polityką równych szans i zrównoważonego rozwoju.

Wartością dodaną projektu jest:

 • poprawa konkurencyjności osób uczestniczących w projekcie oraz szkół jazdy na krajowym i europejskim rynku szkolenia kierowców
 • zwiększenie efektywności OSK pod względem wyników gospodarczych i wyników dydaktycznych
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • przeprowadzenie przez ITS badań naukowych dla potrzeb całej branży
 • przygotowanie uczestników projektu do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych instruktora nauki jazdy w ramach polskiego systemu akredytacji
 • promowanie zasady równych szans kobiet i mężczyzn.

Zakładane rezultaty miękkie
Kluczowe umiejętności pracownicze – wzrost kwalifikacji w zakresie:

 • pracy z kandydatem na kierowcę - o 30%
 • samodoskonalenia zawodowego, w tym wykorzystywania nowoczesnej techniki prowadzenia pojazdów - o 20%
 • korzystania z technologii teleinformatycznych, AV itp. - o 20%.

Umiejętności praktyczne – wzrost umiejętności:

 • pracy z osobami dorosłymi - o 30%
 • korzystania ze źródeł prawa - o 28%
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych (empatia, asertywność) - 30%
 • zdobywania informacji niezbędnych w pracy zawodowej - o 20%
 • prowadzenia dokumentacji związanej z pracą instruktora i z działalnością OSK - o 20%.

Wzrost poziomu wiedzy w zakresie:

 • przepisów dotyczących pracy instruktora
 • zmian w przepisach ruchu i transportu drogowego
 • procedur administracyjnych
 • nowoczesnych środków dydaktycznych.

Zdolności motywacyjne:

 • wzrost zaufania we własne możliwości - o 20%
 • podniesienie poziomu samooceny - o 20%
 • przełamanie niechęci do pracy i poczucia bezradności - o 15%.

W zakresie wyrównania szans kobiet na tym rynku pracy:

 • wzrost asertywności u kobiet - o 20%
 • zwiększenie odporności na sytuacje konfliktowe, obciążenia i stres - o 20%
 • podniesienie poziomu własnej samooceny - o 30%
 • poprawę umiejętności w korzystaniu ze środków technicznych wspomagających nauczanie - o 25%.

    Te zamierzenia i plany są niezwykle obiecujące i warte poparcia. Przejrzeliśmy szczegółowy program szkolenia i jesteśmy pewni, że osoby, które wezmą udział w projekcie, będą jeszcze lepszymi wykładowcami i instruktorami. Może też łatwiej będzie je namówić do współpracy z nauczycielami, do organizowania zajęć z wychowania komunikacyjnego i współpracy z rodzicami. A to najważniejsze w naszych zabiegach o bezpieczeństwo najmłodszych.

Szczegółowe informacje nt. projektu: www.osk.net.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Beneficjent: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Plakat - ->>>
 2. Ulotka - ->>>
 3. List - ->>>


Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze