Rodzice - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Rodzice » Galeria - pomoce i podręczniki » Nauczanie zintegrowane
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Bogumiła Bogacka-Osińska, Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Teoria i praktyka

24.02.2010, kategoria Nauczanie-zintegrowane

Wychowanie Uczniow Klas Początkowych

Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym Teoria i praktyka

Bogumiła Bogacka-Osińska

Wydawca:
Oficyna Wydawnicza IMPULS

www.impulsoficyna.com.pl

Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2009, Format B5, Objętość 160 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Książka zawiera płytę CD.
ISBN:
978-83-7587-193-7

    Adresatem oddziaływania wychowawczego jest przede wszystkim młody człowiek. Z formalnego punktu widzenia ma on bowiem prawo, od siódmego roku życia, do samodzielnego korzystania z dróg publicznych w charakterze pieszego czy pasażera. Jak dalece jest on w stanie sprostać temu zadaniu, pozostaje troską rodziców i wychowawców.

    Wiek wczesnoszkolny rodzi nowe wyzwania dla dziecka, a zarazem oczekiwania ze strony dorosłych. Pomimo ograniczeń rozwojowych, sprzyja kształtowaniu właściwych nawyków, niepodejmowania zachowań ryzykow¬nych, wyzwala zdolność podporządkowania się regułom (np. szkolnym) na¬rzucanym przez dorosłych. Wszystko to czyni tę grupę dzieci interesującą z punktu widzenia oceny ich dojrzałości – gotowości do przestrzegania zasad w ruchu drogowym.

    Od uczestnika ruchu drogowego wymaga się postępowania zgodne¬go z normą - podobnie jak od ucznia uczestniczącego w życiu szkolnym wymaga się odpowiedzialnego postępowania. Dlatego w tej pracy starano się przedstawić znaczenie kształcenia postaw moralnych w wychowaniu komunikacyjnym.

    Dużo miejsca w niniejszej publikacji zajmuje prezentacja badań, szcze¬gólnie prowadzonych za granicą, mających na celu przedstawienie zacho¬wania dzieci z perspektywy uczestników ruchu drogowego. Informacje na ten temat pochodzą przede wszystkim z materiałów źródłowych. W polskiej literaturze fachowej jest niewiele pozycji na temat funkcjonowania dzieci w ruchu drogowym.

    Przedstawiona została również strategia szkoły wobec zadań wychowa¬nia komunikacyjnego w ujęciu historycznym, od okresu międzywojennego poczynając. W rozdziale trzecim zawarte są także propozycje celów i treści wychowania komunikacyjnego, charakterystyka wybranych programów nauczania z tej dziedziny. Poza tym została omówiona rola rodziny, szkoły i nauczycieli w procesie oddziaływania wychowawczego oraz podzielono się spostrzeżeniami z badań własnych.

    Druga część pracy ma praktyczny wymiar. Przedstawiono w niej zapisy dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa, w tym ruchu drogowego, w nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ¬cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i propozycję materiałów wspomagających warsztat pracy nauczyciela w odniesieniu do: diagnozo¬wania zagrożeń z udziałem najmłodszych użytkowników dróg, doskona¬lenia form współpracy z rodzicami (seminaria, spotkania z ekspertem, wywiadówki), aranżowania w przestrzeni sali klasowej miejsca na tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także przygotowano propozycję sce¬nariusza zajęć z tej tematyki. Dodatkowo do publikacji dołączono płytę CD z potrzebnymi formularzami dla prowadzenia diagnozy i obserwacji oraz informacjami dotyczącymi zasad przechodzenia przez jezdnię.

    W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wielu autorów rozważało, jakie elementy nauki o bezpieczeństwie w zakresie ruchu drogowego należy włą¬czyć do programu szkolnego, a także w jaki sposób powinno się rozmawiać o tym z uczniami. Jednak w polskiej literaturze fachowej, w charakterystyce zachowania się dziecka w ruchu drogowym, rzadko kto powołuje się na ba¬dania, które dają podstawę do formułowania takich czy innych wniosków.
Z perspektywy postępu motoryzacyjnego charakterystycznego dla na¬szej cywilizacji potrzebna jest wiedza kompleksowa, żeby można było po¬dejmować bardziej skuteczne działania, rzutujące bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa na drogach.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze