Pomoce dydaktyczne - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Nauczyciele będą uczyć pierwszej pomocy

17.09.2009, kategoria Wykorzystaj

Opublikowano oczekiwane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Lekcje pierwszej pomocy we wszystkich szkołach - od podstawówki do liceum - wprowadza od września 2009 roku ustawa o ratownictwie medycznym. Minister określił zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy; tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwanego dalej "zaświadczeniem". Zajęcia mogą je prowadzić lekarze i ratownicy medyczni lub nauczyciele po specjalistycznych kursach: „§ 4. 1. Szkolenie realizowane jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. 2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkolenia prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie wsparcia psychicznego poszkodowanych prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. 4. Kierownikiem merytorycznym szkolenia, odpowiedzialnym za realizację szkolenia zgodnie z ramowym programem szkolenia, może być osoba, o której mowa w ust. 2.” Szkolenie jest realizowane zgodnie z ramowym planem i programem szkolenia, uwzględniającymi zakres wiedzy i umiejętności. Opracowany ramowy plan i program szkolenia zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia. Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do wiadomości publicznej zatwierdzony ramowy plan i program szkolenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia - precyzuje rozporządzenie. Tak więc nauczyciele od nowego roku szkolnego, po przeszkoleniu, będą mieli odpowiednie certyfikaty. Będą mogli prowadzić zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, ale co pięć lat będą musieli odnawiać swoje uprawnienia. Dotychczas pierwszej pomocy mogli uczyć ratownicy medyczni, jak i lekarze i pielęgniarki, którzy pracują w systemie ratownictwa. Rozporządzenie zaczyna obowiązywać z dniem 1 września br.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze