Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Urszula Kukiełczyńska
NASZ PRZYJACIEL-ZIELONE ŚWIATŁO - program ścieżki edukacyjnej

14.04.2008, kategoria Programy

Pobierz artykuł:

 
WSTĘP
 
Głównym celem opracowania programu ścieżki wychowania komunikacyjnego do nauczania zintegrowanego było ukształtowanie świadomego uczestnika ruchu drogowego oraz przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej.
 
Rokrocznie obserwowałam, razem ze swoimi uczniami, organizowane w szkole egzaminy i sprawdziany umożliwiające zdobycie karty rowerowej. Cieszyły się one i cieszą ogromną popularnością wśród dzieci. Dla uczniów kończących klasę III otrzymanie karty rowerowej to bardzo ważne wydarzenie i zaszczyt. Niestety, pomijając barierę wiekową (konieczność ukończenie 10 lat), nie wszyscy uczniowie czuli się dobrze i odpowiednio przygotowani do sprawdzianu.
 
Uważam, że planowe realizowanie specjalnie opracowanego i wdrożonego programu ścieżki począwszy od klasy I, pozwoli uczniom zdobyć wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, i jako pieszym i jako rowerzystom, przygotuje ich do właściwego korzystania ze środków lokomocji, zapozna z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi pieszego i rowerzystę, a także odpowiednio przygotuje uczniów do uzyskania karty rowerowej.
 
Innym bardzo ważnym powodem, który zmotywował mnie do opracowania programu, były dane statystyczne, z których wynika, że w latach 19952005 wydarzyło się 91891 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku O 14 lat, zginęło w nich 3210 dzieci (To 8 szkół liczących 400 uczniów!) . Większość z tych wypadków spowodowanych była ich niewłaściwym zachowaniem.
 
W myśl przepisów Prawa o ruchu drogowym (Dz. U Nr 98, poz 602, Art. 43) Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to sfery zamieszkania to oznacza, że dziecko rozpoczynające naukę w klasie pierwszej uznaje się za w pełni odpowiedzialne i świadome swoich decyzji, że zna ono obowiązujące zasady i przepisy ruchu drogowego.
 
Wiadomo, że nie wszystkie dzieci, mimo dobrej znajomości trasy, jaką pokonują idąc do szkoły, znają i rozumieją obowiązujące tu zasady.
 
Jednym z podstawowych zadań szkoły jest wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na drogach.
Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków, to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonywać, bo nawyki te najczęściej zostają na całe życie.
 
Zadaniem nauczyciela jest dostarczenie uczniom odpowiedniej wiedzy, wskazanie różnych źródeł zdobywania informacji, ale również ukazanie skutków niewłaściwego zachowania się między innymi na ulicy, oraz w środkach lokomocji. Efektem pracy nauczyciela będzie między innymi umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, opanowanie przez uczniów umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, uwrażliwienie na grożące im niebezpieczeństwo, wykształcenie umiejętność przewidywania skutków niewłaściwych zachowań, ale również nabycie przez uczniów umiejętność odpowiedniego reagowania w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym.
 
Program ścieżki jest dostosowany do wieku i właściwości psychicznych dziecka, do jego wiedzy, doświadczenia życiowego oraz umiejętności percepcyjnych.
 
Układ treści w ścieżce umożliwia powroty do omawianych wcześniej zagadnień, ale w bogatszej i bardziej urozmaiconej formie. Dziecko, powracając do poznanych już treści, utrwala je i tym samym bogaci oraz wzmacnia swoją wiedzę.
 
Program ścieżki zaplanowany został do realizowania w ciągi trzech lat trwania nauki w klasach I III. Decyzję o częstotliwości prowadzenia zajęć podejmuje nauczyciel w korelacji z treściami programu nauczania.
 
Program uwzględnia cele edukacyjne oraz procedury ich osiągania, a także treści programowe zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego
Część główną programu ścieżki stanowią: wykaz tematów wraz z omawianymi treściami oraz sposoby realizacji poruszanych zagadnień. Przy każdym temacie podaję przewidywane osiągnięcia ucznia. W końcowej części programu zamieszczam również przykładowe scenariusze zajęć do klas I, II, i III wraz z kartami pracy.
 
Mam nadzieję, że realizacja opracowanego programu ścieżki komunikacyjnej w nauczaniu zintegrowanym umożliwi uczniom zdobycie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które umożliwią bezpieczne i świadome uczestnictwo w ruchu drogowym.
 

Urszula Kukielczyńska

 


PODSTAWA PROGRAMOWA
Rozporządzenie Ministra Edukacj i Narodowej
 z 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U nr 14, poz. 129)
I ETAP EDUKACYJNY
Klasy I III
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
 
Cele edukacyjne 
 Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia w tym szczególnie:

 • umiejętności służących zdobywaniu wiedzy;
 • umiejętności nawiązywania i utrzymania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi oraz niepełnosprawnymi;
 • umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;  rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

 

Zadania szkoły
  1. Uczenie właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów i nauczycieli.
  2. Uczenie właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody.
  3. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
 
Treść nauczania
 Edukacja na tym etapie obejmuje następujące treści nauczania i działania edukacyjne:
  1. Bezpieczeństwo, w tym poruszanie po drogach publicznych, rozpoznawanie sygnałów alarmowych o niebezpieczeństwie.
  2. Wybrane wytwory techniki.
  3. Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów.
  4. Różne źródła informacji.
  5. Stosunki przestrzenne.
  6. Figury geometryczne, w tym trójkąt, kwadrat, prostokąt i koło.
  7. Dbałość o zdrowie.
  8. Percepcja elementów akustyki środowiska człowieka.
  9. Gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia terenowe.
  10. Przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych.
  11. Umiejętności ruchowe, ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała.

 

CELE EDUKACYJNE

 
Cele ogólne
  1. Ukształtowanie świadomego uczestnika ruchu drogowego.
  2. Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznego poruszania się po drogach jako pieszy i jako rowerzysta.
  3. Przygotowanie do zdobycia karty rowerowej.
  4. Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego obowiązującego pieszego i rowerzystę·
  5. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków lokomocji (autobus, tramwaj, autokar) jako czekający na przystanku i jako pasażer.
Cele kierunkowe
  1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
  2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie.
  3. Kształtowanie świadomości uczestnika ruchu drogowego.
  4. Zdobycie wiedzy na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  5. Wykształcenie nawyku właściwego reagowania i postępowania w czasie wypadku drogowego.
  6. Uświadomienie zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z korzystania z ruchu drogowego.
  7. Wdrażanie do dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
  8. Kształtowanie nawyków właściwego reagowania na sygnały oraz bodźce alarmowe i informacyjne.
  9. Poznanie historii roweru.
  10. Nabycie umiejętności dokonywania drobnych napraw i konserwacji roweru.
  11. Zapoznanie z wybranymi podstawami i przepisami Prawa o ruchu drogowym.
  12. Poznanie pracy i roli policjanta ze służby drogowej.
  13. Kształtowanie nawyku właściwego, kulturalnego zachowania sIę w środkach lokomocji.
  14. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
  15. Doskonalenie umiejętności pracy w grupach i zespole.
  16. Kształtowanie postawy poszanowania dla innych.

 

ZADANIA SZKOŁY

 

 1. Wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki niezbędne do właściwego, bezpiecznego zachowania się na drogach w charakterze przechodnia, pasażera i rowerzysty.
 2. Przygotowanie uczniów do świadomego, odpowiedzialnego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 3. Umożliwienie uczniom zdania egzaminu na kartę rowerową.
 4. Kształtowanie właściwych postaw wobec obowiązujących przepisów.
 5. Umożliwienie uczniom zdania egzaminu na kartę rowerową.

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 
Uczeń:
 • zna podstawowe przepisy ruchu drogowego; rozumie pojęcia związane z ruchem drogowym; rozpoznaje i właściwie interpretuje znaki drogowe;
 • dostrzega związki przyczynowo skutkowe zachodzące w otaczającym środowisku;
 • wskazuje sytuacje niebezpieczne mogące występować na drodze;
 • zna historię powstania roweru i jego budowę; potrafi dbać o stan techniczny i estetykę roweru;
 • zna skutki nieprawidłowych zachowań innych użytkowników ruchu drogowego; świadomie unika zagrożeń;
 • dba o własne bezpieczeństwo i zdrowie; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w sposób praktyczny;
 • zna ważne numery instytucji, które mogą udzielić pomocy poszkodowanemu (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, miejska) umie zawiadomić policję, pogotowie ratunkowe o zaistniałym wypadku; potrafi reagować odpowiednio do sytuacji;
 • umie właściwie zachować się na przystanku oraz w środkach lokomocji;
 • umie pracować w grupie i zespole; potrafi przygotować się i pozytywnie zaliczyć sprawdzian z wiedzy i umiejętności na kartę rowerową.
 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 

W trakcie realizacji ścieżki edukacji komunikacyjnej, należy pamiętać, że sposób docierania do celów, które chcemy osiągnąć w procesie nauczania, powinien być dostosowany do wieku i właściwości psychofizycznych dziecka.

Dobierając właściwe sposoby pracy musimy uwzględnić wiedzę i doświadczenie życiowe dzieci, a także stopień trudności treści, które chcemy im przekazać. Metody pracy oraz wprowadzane treści powinny umożliwić dzieciom efektywne poznawanie rzeczywistości, wpływać na kształtowanie zdolności poznawczych i pomagać im w opanowaniu umiejętności praktycznych.

W dużej mierze osiągnięcie założonych celów zależy od zasobów i możliwości szkoły oraz pomysłowości i inwencji nauczyciela prowadzącego. Nie bez znaczenia jest również poziom i liczebność zespołu klasowego. Im mniejsza grupa, tym proces nauczania jest bardziej efektywny i wymierny.

W opracowanym programie ścieżki komunikacyjnej zostały uwzględnione różne metody i sposoby nauczania. Ich dobór ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia założonych celów. Metody te pozwalają dzieciom na bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym oraz wyzwalają pożądaną aktywność poznawczą i praktyczną.

Są to głównie:

 • zajęcia praktyczne;
 • ćwiczenia w terenie;
 • gry dydaktyczne;
 • spotkania z:
  • policjantem,
  • pielęgniarką
  • instruktorem brd,
  • instruktorem PCK;
 • obserwacja w środowisku naturalnym;
 • wycieczki;
 • oglądanie filmów;
 • wykonywanie prac plastycznych;
 • zabawy dramowe;
 • praca z tekstem;
 • testy;
W celu doprowadzenia dziecka do opanowanIa trwałych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków, trzeba tak organizować pracę, aby pożądane czynności były wielokrotnie powtarzane. Doprowadzi to zarówno do pojawienia się zachowań automatycznych, odruchowych jak i do świadomego podejmowania decyzji i właściwych wyborów, przyczyni się również do swobodnego, sprawnego stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 
KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
 
 
Ocena w nauczaniu zintegrowanym odbywa się na bieżąco i ma charakter opisowy. Każda ocena musi mieć charakter pozytywnego wsparcia i zachęty do podejmowania dalszych działań. Nauczyciel nie neguje i nie krytykuje osiągnięć i postępów uczniów.
 
Ocenie podlegają: zaangażowanie, chęci i starania ucznia. Wiedzę i umiejętności sprawdzamy zarówno w czasie zajęć czy wycieczki jak również podczas zachowań codziennych.
O osiągnięciach uczniów świadczyć będą: poprawne opanowanie pojęć a także umiejętności właściwego reagowania i zachowania się w rożnych sytuacjach dotyczących ruchu drogowego.
 
Zadaniem nauczyciela jest ukierunkowanie ucznia i umiejętne wskazanie mu ewentualnych luk w wiedzy i umiejętnościach oraz zwrócenie uwagi na pojawiające się niedociągnięcia.
Celem takiego działania nauczyciela jest uświadomienie dzieciom konieczności zdobycia i utrwalenia wiedzy, która może zadecydować o ich bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu.
 
Dodatkową formą kontroli zdobytej wiedzy mogą być testy samokontrolne. Po ich rozwiązaniu uczniowie sprawdzają swoje prace i nanoszą odpowiednie poprawki, komentują wyniki i dyskutują nad rzeczywistymi skutkami ewentualnych pomyłek.Po wdrożeniu programu i w trakcie jego realizacji ewaluacja będzie odpowiedzią na to, w jakim stopniu realizacja założeń i celów programu wpłynęła na przyrost wiedzy i umiejętności oraz na kształtowanie postaw.
 
Sposoby ewaluacji:
 • zaliczenie sprawdzianu teoretycznego na kartę rowerową;
 • zaliczenie praktycznej jazdy na kartę rowerową;
 • otrzymanie karty rowerowej;
 • sprawne i bezbłędne rozwiązywanie testów samokontrolnych;
 • wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci;
 • wypowiedzi i oceny uczniów po przebiegu zajęć;
 • aktywny udział w zajęciach;
 • zmiana postaw oraz świadomości uczniów;
 • praktyczne stosowanie wiedzy;
 • wzrost zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi brd;
 • ocena nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian na kartę rowerową.
 
KLASA I
 
(TREŚCI, TEMATYKA, SPOSOBY REALIZACJI ORAZ OSIĄGNIĘCIA UCZNIA)
 
I. Bezpieczna droga - jak należy z niej korzystać?

Chodzimy bezpiecznie

 
Treść, tematyka
 1. Rodzaje przejść dla pieszych:
  • pasy
  • zebra
  • sygnalizator 
 2. Poznanie pięciu zasad przechodzenia przez jezdnię.
 3. Zachowanie na przejściu dla pieszych:
  • pojedynczo
  • w grupie
 4. Jak nie przechodzimy przez jezdnię.
Sposoby realizacji
 1. Rozwiązywanie zagadek, słuchanie rymowanek i wierszyków opisujących przejścia dla pieszych. Oglądanie i omawianie ilustracji.
 2. Ćwiczenia - praktyczne przechodzenie przez jezdnie (ćwiczenia w szkole: klasa, korytarz, boisko )
 3. Wycieczka na pobliską ulicę.
 4. Obserwowanie zachowania przechodniów - omawianie i ocena zachowań.
 5. Ćwiczenia w grupowym i pojedynczym przechodzeniu przez jezdnię (niezbędna opieka drugiego nauczyciela / rodzica).
 6. Nauka wierszyka zawierającego pięć zasad przechodzenia przez jezdnię·
 7. Omawianie i numerowanie ilustracji przedstawiających etapy przechodzenia przez jezdnię.
 8. Kolorowanie ilustracji przedstawiającej ruch drogowy.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna zasady przechodzenia przez jezdnię;
 • umie prawidłowo przechodzić przez jezdnię, gdy korzysta z pasów i sygnalizatora świetlnego;
 • rozumie grożące niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego przechodzenia przez jezdnię;
 • potrafi ocenić zachowanie innych;
 • potrafi współpracować w grupie. 

Bezpieczna droga do szkoły

 
Treść, tematyka
 1. Czym kierować się przy wyborze drogi do szkoły.
 2. Co to znaczy bezpieczna droga?
 3. Bezpieczne korzystanie z drogi.
Sposoby realizacji
 1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich drogi do szkoły.
 2. Spacer po okolicy - omawianie niebezpiecznych miejsc. Przedstawienie zasad właściwego, bezpiecznego zachowania w omawianym miejscu.
 3. Wybór najbezpieczniejszej drogi do szkoły.
 4. Rozmowa kierowana; praca w grupach - ustalenie na podstawie zgromadzonego słownictwa Co to znaczy bezpieczna droga ?
 5. Wykonanie rysunku Moja droga do szkoły
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna pojęcie bezpieczna droga;
 • zna różne możliwości dotarcia do szkoły;
 • umie wybrać najbezpieczniejszą drogę do szkoły;
 • potrafi ocenić zachowanie innych.

 

II. Znaki drogowe

Poznajemy znaki drogowe

 
Treść, tematyka
 1. Rodzaje znaków drogowych.
 2. Znaczenie znaków drogowych.
 3. Rozpoznawanie wybranych znaków.
Sposoby realizacji
 1. Oglądanie różnych znaków/symboli:
 2. Godło Polski:
  • koła olimpijskie;
  • zakaz palenia papierosów;
  • znaki recyklingu;
  • znaki z podręcznika - pióro, pędzel, nożyczki.Omawianie ich znaczenia i zastosowania.
 3. Podawanie przez dzieci innych przykładów symboli i znaków.
 4. Rozmowa kierowana - Co to jest symbol, znak ?
 5. Oglądanie wybranych znaków drogowych i ich interpretacja.
 6. Usystematyzowanie wiadomości 
  • co to są znaki drogowe?
  • znaczenie znaków drogowych.
  • rodzaje znaków drogowych.
 7. Zabawy ze znakami:
  • grupowanie znaków wg ich rodzajów - praca w grupach;
  • układanie znaku z puzzli, odszukanie go w wykazie, interpretacja;
  • umieszczenie odpowiednich znaków na makiecie lub planie miasta - praca
   w parach.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • rozumie pojęcie znak / symbol
 • zna podstawowe rodzaje znaków drogowych;
 • rozumie znaczenie znaków drogowych i potrzebę ich stosowania;
 • kojarzy znak z jego znaczemem;
 • potrafi umiejscowić odpowiedni znak na makiecie miasta;
 • potrafi współpracować w grupie i w parze.
 
 
III. Niebezpieczne zabawy - zapobieganie wypadkom
 
Jezdnia a miejsce zabaw

Treść, tematyka
 1. Niebezpieczeństwa grożące w czasie zabaw w pobliżu i na jezdni.
 2. Bezpieczne organizowanie miejsc i sposobów zabaw.
Sposoby realizacji
 1. Projekcja filmu Niebezpieczne zabawy.
 2. Praca w grupach - oglądanie, ilustracji przedstawiających dzieci w różnych sytuacjach w czasie zabaw w pobliżu jezdni i dzielenie ich na bezpieczne i niebezpieczne formy zachowania.
 3. Omawianie wybranych ilustracji przez liderów grup.
 4. Ułożenie podpisów do ilustracji.
 5. Rozmowa kierowana: Co to znaczy bezpieczna zabawa?.
 6. Ułożenie i zapisanie na podstawie zgromadzonego słownictwa haseł ostrzeżeń.
 7. Wykonanie plakatów Baw się bezpiecznie - praca w grupach.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • rozróżnia zabawy bezpieczne i niebezpieczne;
 • rozumie grożące niebezpieczeństwo wynikające z zabaw w niewłaściwym miejscu;
 • zna skutki niebezpiecznych zabaw;
 • umie wyciągać właściwe wnioski;
 • potrafi współpracować w grupie;
 • umie dokonać samooceny.

Jesteśmy świadkami wypadku

 
Treść, tematyka
 1. Zasady postępowania, gdy jesteśmy świadkami wypadku drogowego.
 2. Telefony alarmowe.
 3. Udzielanie pierwszej pomocy: drobne skaleczenia, otarcia, zadrapania, krwawienia, złamania, ...
Sposoby realizacji
 1. Rozmowa kierowana
  • swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich uczestnictwa w wypadku;
  • służby zajmujące się wypadkami;
  • telefony alarmowe.
 2. Wykonanie plansz z numerami telefonów alarmowych.
 3. Dobieranie odpowiedniego numeru alarmowego do pojazdu uprzywilejowanego (plansze).
 4. Zachowanie pojazdów i pieszych gdy widzimy i słyszymy pojazd uprzywilejo­wany.
 5. Ćwiczenia w przeprowadzaniu rozmów zgłaszających wypadek.
 6. Ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pomocy.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna numery telefonów alarmowych;
 • potrafi zgłosić i zawiadomić o wypadku właściwe służby;
 • wie jak postępować w razie wypadku;
 • umie udzielić pomocy;
 • rozumie powagę i znaczenie szybkiego podejmowania decyzji i właściwego reagowama.
 
IV. Jesteśmy pasażerami

Zachowanie w autobusie

 
Treść, tematyka
 1. Bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusu.
 2. Zachowanie w czasie jazdy autobusu.
 3. Zachowanie na przystanku autobusowym.
 4. Zachowanie po wysiadaniu z autobusu ( właściwa odległość, tworzenie par, ....)
Sposoby realizacji
 1. Ocena zachowania bohaterów historyjki obrazkowej W autobusie.
 2. Ustalenie co dzieci, z historyjki obrazkowej robiły dobrze, a co źle.
 3. Sporządzenie na podstawie zgromadzonego słownictwa Kodeksu właściwego zachowania się w autobusie - praca w grupach.
 4. Ćwiczenia w ustawianiu się i wsiadaniu do autobusu - zabawa w klasie.
 5. Wycieczka na przystanek autobusowy.
 6. Obserwowanie i omawianIe zachowań ludzi oczekujących na przyjazd, wysiadających i wsiadających do autobusu.
 7. Wycieczka autobusem np. do lasu, na dworzec, do zajezdni, ...
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • potrafi sprawnie i bezpiecznie wsiadać i wysiadać z autobusu;
 • wie jak należy bezpiecznie zachować się na przystanku;
 • umie poprawnie zachować się w autobusie;
 • potrafi właściwie zachować się po wyjściu z autobusu.
 
 
V. Rower jako środek lokomocji

Bezpieczna jazda na rowerze

 
Treść, tematyka
 1. Bezpieczne miejsca do jazdy na rowerze.
 2. Czego nie wolno robić w czasie jazdy rowerem ?
 3. Zabezpieczenie rowerzysty.
Sposoby realizacji
 1. Rozmowa kierowania na temat bezpiecznych miejsc jazdy na rowerze.
  • ścieżki rowerowe;
  • drogi wewnętrzne między blokami;
  • specjalne tory na placach zabaw;
  • ułożenie z rozsypanki wyrazowej wniosku.
 2. Ocena bohaterów historyjki obrazkowej Niebezpieczna jazda
 3. Praca w grupach - ułożenie na podstawie zgromadzonego słownictwa haseł Czego nie wolno robić jadąc na rowerze 7.
 4. Wykonanie rysunku Ja na rowerze
 5. Przed wykonaniem pracy omówienie elementów budowy roweru.
 6. Oglądanie ilustracji rowerów, kolarzy, rowerzystów, wycieczki rowerowe,...
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna miejsca bezpiecznej jazdy na rowerze;
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze;
 • potrafi ocenić zachowanie innych
 
KLASA II
(TREŚCI, TEMATYKA, SPOSOBY REALIZACJI ORAZ OSIĄGNIĘCIA UCZNIA)
 
I. Bezpieczna droga - jak należy z niej korzystać?

Drogi i ich rodzaje

 
Treść, tematyka
 1. Rodzaje dróg.
 2. Różne kryteria podziału: drogi miejskie, wiejskie, polne, leśne, autostrada, osiedlowa, jedno dwukierunkowe, ....
 3. Przeznaczenie poszczególnych rodzajów dróg.
Sposoby realizacji
 1. Oglądanie filmu lub ilustracji, zdjęć przedstawiających różne rodzaje dróg.
 2. Układanie podpisów do ilustracji - praca w parach.
 3. Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami (nazwami dróg).
 4. Kolorowanie ilustracji.
 5. Rysunki z klas I - Moja droga do szkoły przypomnienie wiadomości omawianych w klasie I przy temacie Bezpieczna droga do szkoły
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna rodzaje dróg;
 • umie wyjaśnić przeznaczenie różnych rodzajów dróg;
 • potrafi korzystać z dotychczas zdobytej wiedzy.
 
Zasady poruszania się pieszych w terenie zabudowanym
 
Treść, tematyka
 1. Utrwalenie pięciu zasad przechodzenia przez jezdnię.
 2. Zasady właściwego poruszania się po ulicy pojedynczo i w grupie.
 3. Chodzenie w mieście ulicą bez chodnika.
Sposoby realizacji
 1. Rozmowa kierowana inspirowana ilustracjami przedstawiającymi różne zachowanie na ulicy.
 2. Przypomnienie wierszyka z kl. I - pięć zasad przechodzenia przez jezdnię.
 3. Redagowanie na podstawie zgromadzonego słownictwa zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach.
 4. Nauka piosenki ( tematycznie związanej z ruchem drogowym).
 5. Spacer po okolicy - ćwiczenia we właściwym poruszaniu się po ulicy.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • potrafi poprawnie przechodzić przez jezdnie po pasach, bez pasów, przy sygnalizatorze świetlnym;
 • zna zasady właściwego poruszania się po ulicy pojedynczo i w grupie;
 • potrafi pracować w grupie;
 • zna tekst i potrafi zaśpiewać piosenkę.

 

Zachowanie na drodze w terenie niezabudowanym
 
Treść, tematyka
 1. Zasady poruszania się pojedynczo i w grupie w terenie pozamiejskim.
Sposoby realizacji
 1. Omówienie zasad poruszania się pieszych pojedynczo i w grupie poza terenem zabudowanym na podstawie ilustracji lub filmu.
 2. Uzupełnienie ilustracji postaciami dzieci - umieszczenie ich we właściwym miejscu drogi - wyklejanka. Kolorowanie pracy.
 3. Układanie: wierszyków, rymowanek na temat poprawnego poruszania się po drodze w terenie niezabudowanym - praca w grupie, parach lub indywidualna.
 4. Zorganizowanie wystawki prac.
Osiągnięcia ucznia
 • rozumie stosowania obowiązujących drogowego;
 • umie bezpiecznie poruszać się po drogach poza terenem zabudowanym;
 • potrafi współpracować z innymi dziećmi.

 

II. Znaki drogowe

Czy znam te znaki?

 
Treść, tematyka
 1. Rodzaje znaków drogowych.
 2. Rozpoznawanie i interpretacja znaków drogowych.
Sposoby realizacji
 1. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z klasy I na temat rodzajów znaków drogowych - (praca w zespołach) - grupowanie znaków według rodzajów.
 2. Ćwiczenia w rozpoznawaniu i interpretowaniu znaków drogowych obowiązujących pieszych i rowerzystów.
 3. Zabawa - gra w domino znaków.
 4. Spacer po okolicy - wyszukiwanie znaków drogowych i ich interpretacja.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna rodzaje znaków drogowych;
 • rozpoznaje i interpretuje znaki drogowe obowiązujące pieszych i rowerzystów.

 

III.  Niebezpieczne zabawy - zapobieganie wypadkom

Wypadek drogowy

 
Treść, tematyka
 1. Przyczyny wypadków z udziałem pieszych.
 2. Bezpieczne miejsca zabaw.
 3. Umiejętność odmawiania.
Sposoby realizacji
 1. Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiające przyczyny wypadków.
 2. Projekcja filmu Skutki niewłaściwych zabaw.
 3. Zredagowanie i zanotowanie haseł negujących niewłaściwe zachowanie i postępowanie w czasie zabaw w pobliżu lub najezdni - praca w parach.
 4. Praca w grupach - tworzenie komiksów Przyczyny wypadków
 5. Ćwiczenia asertywności - odmawiamy udziału w niebezpiecznych zabawach.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna przyczyny wypadków;
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego;
 • umie zwrócić uwagę osobie stwarzającej zagrożenie;
 • potrafi odmówić udziału w niebezpiecznej zabawie

 

Jak postępować w razie wypadków?

 
Treść, tematyka
 1. Zasady postępowania w razie wypadków.
 2. Podstawy udzielania pierwszej pomocy.
 3. Telefony alarmowe.
 4. Zawiadamianie służb alarmowych o zaistniałym wypadku.
Sposoby realizacji
 1. Spotkanie z pielęgniarką szkolną.
 2. Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy.
 3. Rozwiązywanie zagadek i rebusów związanych ze służbami alarmowymi.
 4. Wykonanie tablic z numerami telefonów alarmowych.
 5. Ćwiczenia w zawiadamianiu o zaistniałym wypadku:
  • telefonicznie
  • spotkany przechodzień
 6. Układanie instrukcji Jak postępować w razie wypadku ? - uzupełnianie luk odpowiednimi wyrazami.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna telefony alarmowe;
 • potrafi zawiadomić o zaistniałym wypadku;
 • umie udzielić pierwszej pomocy;
 • zna zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku.
 
IV. Jesteśmy pasażerami

Na wycieczce autokarowej

 
Treść, tematyka
 1. Zachowanie w autobusie w czasie jazdy.
 2. Zasady postępowania w czasie postoju:
  • na parkingu;
  • w lesie.

Sposoby realizacji
 1. Omówienie ilustracji przedstawiających właściwe i niewłaściwe sposoby zachowania.
 2. Uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami - Regulamin; zasady postępowania podróżnych w czasie postoju autokaru.
 3. Ćwiczenia praktyczne jak należy zachowywać się w środkach lokomocji:
  • w czasie jazdy
  • w czasie postoju - na parkingach, w lesie.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna zasady postępowania obowiązujące podróżnych;
 • umie poprawnie zachować się w autokarze w czasie wycieczki;
 • zna i stosuje zasady bezpiecznego postępowania w czasie postoju na wycieczce autokarowej.
 
V. Rower jako środek lokomocji

Budowa roweru

 
Treść, tematyka
 1. Budowa roweru.
 2. Wyposażenie roweru.
 3. Rodzaje rowerów.
Sposoby realizacji
 1. Rozwiązywanie rebusów i zagadek.
 2. Podpisywanie rysunku przedstawiającego schemat roweru odpowiednimi nazwami związanymi z jego budową i wyposażeniem.
 3. Oglądanie ilustracji przedstawiających różne rodzaje rowerów - omawianie ich przeznaczema.
 4. Praktyczne nazywanie poszczególnych części budowy roweru i jego wyposażenia na autentycznym rowerze.
 5. Uzasadnianie konieczności stosowania niezbędnego wyposażenia roweru oraz eliminowania zbędnych dekoracji.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna budowę roweru;
 • potrafi wyróżnić elementy wyposażenia roweru;
 • zna przeznaczenie poszczególnych elementów wyposażenia roweru;
 • zna różne rodzaje rowerów.

Bezpieczna jazda na rowerze

 
Treść, tematyka
 1. Miejsca do bezpiecznych zabaw na rowerze.
 2. Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze.
 3. Nauka jazdy na rowerze.
 4. Przedmioty służące jako zabezpieczenie rowerzysty:
  • kask; rękawice, nakolanniki.
Sposoby realizacji
 1. Przypomnienie wiadomości z klasy I na temat bezpiecznych miejsc jazdy na rowerze - oglądanie ilustracji wykonanych w klasie 1.
 2. Uzupełnienie wcześniejszych spostrzeżeń i propozycji.
 3. Uzupełnianie zdań brakującym wyrazami - zasady bezpiecznych zabaw.
 4. Wykonanie tablicy z hasłami - praca w grupach.
 5. Rozwiązywanie rebusów i zagadek - zabezpieczenie rowerzysty.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • umie bezpiecznie korzystać z roweru;
 • zna bezpieczne miejsca zabaw, jazdy na rowerze;
 • potrafi współpracować w grupie;
 • umie zredagować hasła dotyczące bezpieczeństwa.
 
KLASA III
(TREŚCI, TEMATYKA, SPOSOBY REALIZACJI ORAZ OSIĄGNIĘCIA UCZNIA)
 
I. Bezpieczna droga - jak należy z niej korzystać?

Budowa drogi

 
Treść, tematyka
 1. Schemat budowy drogi: w mieście i poza nim.
 2. Rodzaje nawierzchni, jej znaczenie i wpływ na zachowanie pojazdów.
 3. Droga hamowania pojazdów.
 Sposoby realizacji
 1. Oglądanie i uzupełnianie ilustracji odpowiednimi nazwami schematów przedstawiających budowę dróg w mieście i poza nim.
 2. Kolorowanie ilustracji.
 3. Badanie drogi hamowania pojazdów w zależności od nawierzchni.
 4. Wycieczka:
  • obserwacja ruchu kołowego i pieszego (hamowanie);
  • rodzaje nawierzchni.

Osiągnięcia ucznia

Uczeń:
 • zna schemat budowy drogi w mieście i poza miastem;
 • rozumie zależność drogi hamowania pojazdów od rodzaju nawierzchni i szybkości jazdy;

 

Uczestniczymy w ruchu drogowym  


Treść, tematyka
 1. Zasady przechodzenia przez jezdnię
 2. Zasady poruszania się w terenie zabudowanym i niezabudowanym.
 3. Sygnały akustyczne i świetlne.
Sposoby realizacji
 1. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z klasy I.
 2. Rozwiązywanie zagadek, uzupełnianie tekstu z lukami.
 3. Wycieczka
  • praktyczne ćwiczenia w przechodzeniu przez jezdnię (różne rodzaje przejść);
  • ćwiczenia we właściwym poruszaniu się w terenie niezabudowanym, na drogach bez chodników;
  • ćwiczenia w reagowaniu na sygnały świetlne i akustyczne.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • potrafi poprawnie i bezpiecznie przechodzić przez jezdnię;
 • umie odpowiednio reagować na sygnały akustyczne i świetlne;
 • zna i stosuje zasady poprawnego poruszania się w terenie pozamiejskim;
 • potrafi właściwie zachować się na ulicy.

 

Bezpieczeństwo na drogach w trudnych warunkach atmosferycznych
 
Treść, tematyka
 1. Różne rodzaje utrudnień atmosferycznych.
 2. Zasady postępowania w czasie utrudnionych warunków pogodowych.
Sposoby realizacji
 1. Rozmowa kierowana dotycząca zagrożeń i utrudnień atmosferycznych
 2. Oglądanie ilustracji i filmu - zachowanie bezpieczeństwa w utrudnionych warunkach.
 3. Rozwiązywanie krzyżówek.
 4. Układanie reguł postępowania - praca w parach.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna rodzaje zagrożeń związanych z warunkami atmosferycznymi;
 • zna zasady postępowania, zapewniające bezpieczeństwo w czasie różnych
  warunków pogodowych.

 

II. Znaki drogowe 

Rodzaje znaków drogowych i ich znaczenie dla bezpieczeństwa
 
 
Treść, tematyka
 1. Kategorie znaków drogowych.
 2. Rozpoznawanie znaków i ich interpretacja.
Sposoby realizacji
 1. Przypomnienie wiadomości z klas I i II na temat rodzajów znaków drogowych.
 2. Ćwiczenia z rozpoznawaniu 1 interpretowaniu znaków drogowych obowiązujących pieszych i rowerzystów.
 3. Dobieranie znaków do ich interpretacji - zabawa, zawody.
 4. Zabawa z wykorzystaniem internetu - Program Bezpieczeństwo dla wszystkich http://bezpieczeństwo.renauit.pl/sprwadz
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna znaki drogowe;
 • umie interpretować poznane znaki drogowe;
 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedze w praktyce.

 

Policjant kierujący ruchem - sygnalizator świetlny
 
Treść, tematyka
 1. Kierowanie ruchem przez policjanta.
 2. Znaczenie gestów policjanta.
 3. Zachowanie w czasie kontroli dokumentów.
 4. Poznanie pracy policjanta
Sposoby realizacji
 1. Spotkanie z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego. Poznanie specyfiki wykonywanej pracy.
 2. Kierowani ruchem drogowym przez policjanta.
 3. Zabawa w policjanta ruchu drogowego.
 4. Dobieranka rysunkowa. Policjant - sygnalizator. Podpisywanie ilustracji.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna znaczenie gestów policjanta regulującego ruch drogowy.

 

III. Niebezpieczne zabawy - zapobieganie wypadkom  

Zasady postępowania w razie wypadku
 
Treść, tematyka
 1. Przyczyny wypadków.
 2. Zasady postępowanie, gdy jesteśmy świadkami wypadku.
 3. Telefony alarmowe.
 4. Jakie informacje i jak przekazujemy wiadomość o wypadku.
 5. Miejsca bezpieczne do zabaw dziecięcych.
 6. Umiejętność odmawiania - zachowania asertywne.
Sposoby realizacji
 1. Nawiązanie do wiadomości z klas I i II
 2. Zabawa dramowa WYPADEK
  • powiadomienie odpowiednich służb
 3. Uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami - Formuła powiadamiania o wypadku
 4. Dobieranie i dopisywanie odpowiedzi do przedstawionych propozycji (ćwiczenia asertywności).
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna przyczyny najczęstszych wypadków z udziałem pieszych;
 • zna numery alarmowe;
 • potrafi zawiadomić o zaistniałym wypadku;
 • zna miejsca bezpiecznych zabaw;
 • potrafi odmówić udziału w niebezpiecznych zabawach.

 

Udzielamy pierwszej pomocy

 
Treść, tematyka
 1. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 2. Czego nie wolno robić, jak uniknąć błędów.
Sposoby realizacji
 1. Spotkanie z instruktorem ratownictwa przedmedycznego
 2. Ćwiczenia praktyczne
 3. Projekcja filmu Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 4. Rozmowa kierowana po projekcji filmu.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • umie udzielić pierwszej pomocy;
 • potrafi zachować się w trudnej sytuacji.
 
IV. Jesteśmy pasażerami
Bezpieczne korzystanie ze środków transportu
 
Treść, tematyka
 1. Zasady bezpiecznego podróżowania.
 2. Zachowanie w czasie wsiadania, wysiadania, w czasie postoju, na przystanku.
 3. Zachowanie wewnątrz pojazdu
Sposoby realizacji
 1. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z klas I i II.
 2. Omawianie ilustracji.
 3. Rozwiązywanie krzyżówki.
 4. Zabawa - drama: zachowania pozytywne i negatywne - ocena, rozmowa kierowana.
 5. Projektowanie plakatu Podróżujemy bezpiecznie - praca w grupach.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • Potrafi właściwie zachować się w autobusie i autokarze;
 • Potrafi odpowiednio zachować się na przystanku i w czasie postoju;
 • Umie pracować w grupie;
 • Potrafi ocenić zachowanie innych.
 
V. Rower jako środek lokomocji

Rower - ekologiczny środek komunikacji

 
Treść, tematyka
 1. Historia roweru.
 2. Rodzaje rowerów.
 3. Wyposażenie roweru jako pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym.
 4. Konserwacja roweru.
Sposoby realizacji
 1. Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji - Internet, encyklopedia, foldery.
 2. Prezentacja informacji, oglądanie ilustracji.
 3. Praktyczny pokaz pełnego wyposażenia roweru (nawiązanie do zajęć z klasy II ).
 4. Podpisywanie ilustracji - wyposażenie roweru.
 5. Praktyczna nauka dbania o rower - konserwacja właściwych elementów.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna historię roweru i jego znaczenie jako ekologicznego środka komunikacji;
 • umie dbać o sprzęt;
 • zna elementy stanowiące wyposażenie roweru;

Rowerem wśród pojazdów - droga do szkoły

 
Treść, tematyka
 1. Technika jazdy rowerem.
 2. Zasady ruchu: 
  • na skrzyżowaniu
  • wyprzedzanie 
 3. Korzystanie ze ścieżek rowerowych.
 4. Droga do szkoły - znaki drogowe, trudne i niebezpieczne sytuacje.
Sposoby realizacji
 1. Wycieczka po okolicy - omówienie drogi do szkoły pod względem bezpieczeństwa jazdy na rowerze.
 2. Skrzyżowania - obserwacja zachowań użytkowników drogi - omawianIe.
 3. Interpretacja przepisów.
 4. Sporządzenie planu ulic bezpiecznych dróg do szkoły.
 5. Ćwiczenia praktycznej jazdy na rowerze na placu szkolnym.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna wybrane przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego i rowerzysty;
 • zna zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystę;
 • potrafi bezpiecznie pokonywać drogę do szkoły;
 • potrafi bezpiecznie jeździć na rowerze.
 
VI. Karta rowerowa

Jak uzyskać kartę rowerową

 
Treść, tematyka
 1. Poznanie przepisów związanych z uzyskaniem karty rowerowej.
 2. Zapoznanie z dokumentami.
 3. Karta rowerowa.
 4. Prawa i obowiązki rowerzysty.
Sposoby realizacji
 1. Spotkanie z nauczycielem egzaminatorem - rozmowa na temat przebiegu egzaminu.
 2. Oglądanie i omawianIe dokumentów: 
  • zgoda rodziców
  • opina wychowawcy
  • testy egzaminacyjne
  • karta zaliczeń
  • karta rowerowa
  • inne
 3. Uzupełnianie tekstu z lukami - Prawa i obowiązki rowerzysty

Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • zna dokumenty związane z uzyskaniem karty rowerowej;
 • zna procedurę uzyskanie karty;
 • zna i rozumie prawa i obowiązki rowerzysty.

 

Zdobycie karty rowerowej

 
Treść, tematyka
 1. Przygotowanie do zdobycia karty rowerowej.
 2. Poznanie przepisów ruchu drogowego.
 3. Znajomość znaków drogowych.
 4. Umiejętność jazdy na rowerze.
 5. Rozwiązanie testu egzaminacyjnego na kartę rowerową.
Sposoby realizacji
 1. Ćwiczenia w praktycznej jeździe na rowerze.
 2. Układanie pytań egzaminacyjnych i udzielanie na nie odpowiedzi - praca zespołowa - konkurs.
 3. Omawianie sytuacji drogowych przedstawionych na dużych planszach.
 4. Zgaduj - zgadula z zagadkami - zawody.
 5. Uzupełnianki wyrazowe - interpretacja znaków drogowych.
 6. Przykładowy test egzaminacyjny na kartę rowerową.
Osiągnięcia ucznia
Uczeń:
 • Potrafi poprawnie odpowiadać na pytania egzaminacyjne;
 • Potrafi sprawnie, bezpiecznie i poprawnie pokonać trasę egzaminacyjną jazdy na rowerze;
 • Zdaje egzamin końcowy l zdobywa kartę rowerową.
 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ - KLASA I
 
Temat:
Bezpieczna jazda na rowerze
 
Wypowiedzi kierowane na temat bezpiecznych miejsc zabaw i jazdy na rowerze. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. Rozwiązywanie zagadek. Układanie na podstawie słownictwa i przykładów haseł Czego nie wolno robić jadąc na rowerze. Wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej Ja na rowerze. Nauka piosenki Jadą rowery. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
 
Cele:
Uczeń:
 • zna bezpieczne miejsca zabaw i jazdy na rowerze;
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze;
 • potrafi ocenić zachowanie innych;
 • umie wybrać hasła odpowiednio do polecenia;  rozumie czytany tekst.
Metody:
 • praktyczne działania;
 • pokaz;
 • rozmowa.
Forma pracy:
 • praca indywidualna jednolita;
 • praca grupowa jednolita.
Środki dydaktyczne:
 • karta pracy;
 • karta matematyczna;
 • ilustracje - różne rodzaje rowerów;
 • piosenka Jadą rowery;
 • magnetofon.
 
 
KARTA PRACY - KLASA I
 1. O czym porozmawiamy?
  • Ułóż zdanie z wyrazów i zapisz je starannie w linijkach.

na rowerze.      miejsca       jazdy      Bezpieczne

 

 1. Odgadnij zagadki rebusy. Hasło wpisz w linijkach.

Z krasnoludkami mieszkała królewna                              

co ______________________ na imię miała.       

  • Zmień literę N na literkę C.                               

                            _________________                          

Pojazd dwukołowy do jazdy gotowy.                               

                      ____________ + owa

 

 1. Uzupełnij zdanie hasłem z ćwiczenia 2.

               to najbezpieczniejsze

miejsce jazdy na rowerze.

 1. Uporządkuj wyrazy w zdaniu. jezdni. 

 Nie     w pobliżu      baw się

 1. Czego nie wolno robić na rowerze?
  • Podkreśl właściwe zdania, a te którą zostaną przepisz starannie.
   • Trzymać ręce na kierownicy.
   • Czepiać się innych pojazdów.
   • Jeździć obok drugiego rowerzysty.
   • Korzystać z drogi dla rowerzystów.
   • Jechać bez trzymanki.
   • Posiadać kartę rowerową.
   • Przewozić pasażera na ramie lub kierownicy. Jeździć na niesprawnym ro­werze.
   • Zachować bezpieczną odległość.
 1. Jadąc rowerem muszę:

           

           

           

       
      
 
KARTA MATEMATYCZNA - KLASA I

 1. Wpisz brakujące liczby.

      

 1. Licz dwójkami do 20.

         0,2,4                                                                                            

 

 1. Wstaw odpowiedni znak: <, >, =

      

 

 1. Oblicz. Wyniki wpisz do ramki rosnąco i odczytaj hasło.

 

 

 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ - KLASA II
 
Temat:
Czy znasz te znaki ?
 
Przypomnienie i utrwalenie informacji o poznanych w klasie I znakach drogo­wych. Rozwiązywanie zagadek oraz krzyżówki. Dobieranie określeń do rodzajów znaków. Opisywanie znaków. Wykorzystanie zdobytych informacji przy samodziel­nym kolorowanie znaków. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
 
Cele:
Uczeń
 • zna rodzaje znaków;
 • rozpoznaje i interpretuje znaki drogowe;
 • potrafi opisać znaki wg ich rodzajów;
 • umie odpowiednio pokolorować znaki;
 • rozumie konieczność stosowania się do obowiązujących przepisów i zasad ruchu drogowego.
Metody:
 • pokaz;
 • prezentacja;
 • praktycznego działania;
 • rozmowa.
Formy pracy:
 • praca indywidualna jednolita;
 • praca grupowa zróżnicowana.
Środki dydaktyczne:
 • karty pracy;
 • karta matematyczna;
 • znaki drogowe;
 • makieta ulicy;
 • kredki
 
KARTA PRACY - KLASA II
 
 1. Rozwiąż krzyżówkę hasło wpisz jako tytuł w zadaniu 2.

                                                                                                                                     

              

 Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze

 • Dnia 09-09-2012 18:38 - napisał(a) Ziuta

  Świetne opracowanie z pewnością skorzystam z niektórych inspiracji.