Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Mazowiecka Rada BRD - czerwiec 2009 r.

07-07-2009, kategoria Aktualności

Mazowiecka Rada BRD - czerwiec 2009 r.


    Tradycyjnie relacjonujemy prace Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest patronem naszego Portalu. Zgodnie z planem i harmonogramem, 29 czerwca br. w Warszawie odbyło się jej kolejne posiedzenie. Uczestniczyło w nim 26 członków Rady i 12 zaproszonych gości. W dniu posiedzenia Rada liczyła 43 członków. Obradom przewodniczył Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki.

    Ponieważ podczas poprzedniego posiedzenia Rady gorące dyskusje wywołały zagadnienia dotyczące infrastruktury drogowej, więc czerwcowe posiedzenie w znacznej części poświęcono tym sprawom. Przede wszystkim jednak, na wniosek Prezydent m.st. Warszawa, w skład Mazowieckiej Rady BRD została przyjęta dyr. ZDM, Grażyna Lendzion. Wręczono także wyróżnienie "Za zasługi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim" Krystianowi Kilarowi, nauczycielowi, pracownikowi Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

    Merytoryczną część spotkania rozpoczął Zdzisław Janek, Główny Specjalista MZDW, który mówił o problemach i utrudnieniach występujących przy zarządzaniu infrastrukturą drogową w trakcie przebudowy i modernizacji dróg oraz efektywnym wykorzystaniu środków przeznaczonych na infrastrukturę drogową. Podkreślił, że inwestycje drogowe to zadania wieloletnie, czasochłonne na etapie zarówno przygotowania, jak i realizacji. Mówił o problemach związanych z wyborem wykonawców w kontekście skomplikowanych uwarunkowań prawnych, podając przykłady postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które z reguły trwają około pół roku. Z kolei, w przypadku nowych dróg, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wykonywane jest średnio przez ok. 12 miesięcy. Każdy ma prawo składania wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Odwołania, skargi i zażalenia, które można wnosić do sądów, bardzo wydłużają czas postępowania. Przy uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej główne problemy i utrudnienia to:

 • proces uzgadniania projektu budowlanego przez właścicieli urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym, w szczególności sieci energetycznych

 • duża liczba stron, co powoduje wydłużenie procedury administracyjnej

 • zakres dokumentacji i opinii niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Kolejnym problem jest wykup gruntów pod inwestycje drogowe i utrudnienia dotyczące:

 • braku wiedzy o wielkości odszkodowania w momencie podejmowania decyzji o inwestycji, co wymusza niejednokrotnie blokowanie w budżecie znacznych środków, których nie można wydatkować na inny cel, istotny dla samorządu województwa

 • dużego rozdrobnienia działek i w efekcie duża liczba stron postępowania, a tym samym wydłużenie procedury wydawania decyzji

 • braku regulacji własnościowej pasów drogowych dróg wojewódzkich po 1999 roku.

    Mówca wskazał też problemy związane z wykonaniem i odbiorem inwestycji drogowych, a następnie poinformował o efektywnym wykorzystaniu przez MZDW środków na infrastrukturę drogową, m.in. poprzez:Mówca wskazał też problemy związane z wykonaniem i odbiorem inwestycji drogowych, a następnie poinformował o efektywnym wykorzystaniu przez MZDW środków na infrastrukturę drogową, m.in. poprzez:

 • realizowanie inwestycji przy udziale środków pozabudżetowych i w ramach współpracy z samorządami lokalnymi

 • organizowanie rad technicznych z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji społecznych, Policji, Urzędu Marszałkowskiego na różnych etapach wykonywania dokumentacji technicznej i realizacji inwestycji drogowych

 • kompleksowego w skali województwa rozpoznawania potrzeb i szukania sposobów poprawy istniejących warunków ruchu i bezpieczeństwa na drogach, w szczególności z wykorzystaniem niskonakładowych środków inżynierii ruchu.

    Podczas dyskusji po tym wystąpieniu Zygmunt Wielogórski, Starosta Siedlecki, potwierdził występowanie problemów przedstawionych przez Z. Janka, prezentując przykłady występujące na terenie powiatu siedleckiego. Mówił o rozbudowanej procedurze inwestycji drogowych, nadmiernej czasochłonności i problemach, które na terenie powiatu siedleckiego rodzą tzw. "urządzenia obce" zlokalizowane w pasie drogowym.

    Janusz Galas, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy, zwrócił uwagę na niepotrzebny wymóg opiniowania projektów organizacji ruchu przez Policję, co wydłuża inwestycje. Jak poinformował podinsp. Rafał Batkowski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, wniosek o zaprzestanie przez Policję opiniowania tych projektów KW Policji zs. w Radomiu przekazała do Komendy Głównej.

    Podsumowując dyskusję na ten temat Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki zaproponował, aby przewodniczący komisji inżynierii ruchu drogowego MR BRD przygotował wystąpienie do Krajowej Rady BRD, bądź Ministra Infrastruktury z propozycją zmiany procedur i przepisów, które utrudniają inwestycje drogowe.


    Kolejny referent, podinsp. Rafał Batkowski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, przekazał propozycje KWP dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii drogowej i edukacji komunikacyjnej. Poinformował także o wypadkach drogowych na Mazowszu w okresie od stycznia do maja 2009 r. Podstawowe ich przyczyny to przekraczanie dozwolonej prędkości i błędy osób pieszych. W dalszej części swojego wystąpienia mówił o tym, że:

 • separacja uczestników ruchu drogowego powinna być priorytetowym założeniem projektów nowych dróg lub ich modernizacji

 • miejsca kontroli powinny być widoczne i bezpieczne

 • należy rozbudowywać wizualizację zagrożeń na interaktywnej mapie zagrożeń w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

 • należy budować ciągi pieszo-rowerowe

 • należy inwestować w rozbudowę systemów automatycznego pomiaru prędkości.

    Na zakończenie poinformował uczestników posiedzenia o Programie Edukacji dla Bezpieczeństwa, współtworzonego przez KWP z s. w Radomiu, Urząd Miasta Radomia i Państwową Straż Pożarną. Celem tego programu jest wprowadzenie wychowania komunikacyjnego jako stałego elementu nauczania w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

    Sekretarz Mazowieckiej Rady BRD, Andrzej Palczewski, zrelacjonował działania komisji zajmującej się Programem Gambit. Termin zakończenia prac ustalono na 21 lipca br. Następnie autorzy programu przedstawili jego ogólne założenia. Prof. Jerzy Wicher omówił zagadnienia dotyczące techniki, pojazdów oraz otoczenia i infrastruktury. W województwie mazowieckim wskaźnik motoryzacji i średni dobowy ruch pojazdów są dużo większe niż w pozostałych częściach terenie kraju. Charakterystyczne cechy infrastruktury drogowej w woj. mazowieckim to:

 • brak autostrad

 • niewielki udział dróg szybkiego ruchu

 • niewystarczająca hierarchizacja dróg

 • w miastach brak lub jest niewystarczająca segregacja ruchu

 • mała liczba obwodnic miejscowości.

    Istnieje konieczność upowszechnienia środków ograniczania prędkości oraz troski o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i użytkowników pojazdów.

    Dr inż. Mirosław Gidlewski omówił ofiarochłonność wypadków drogowych na Mazowszu. Zgodnie z jego opracowaniem, liczba wypadków drogowych i ich ofiar śmiertelnych na Mazowszu wykazuje niewielką tendencję spadkową, ale tempo tego spadku jest mniejsze niż w całej Polsce. Jednocześnie wartości wskaźników charakteryzujących stan brd są w województwie znacznie wyższe niż w całej Polsce.

    Tomasz Matuszewski przedstawił propozycję stworzenia Mazowieckiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponieważ kwestie związane z bezpieczeństwem, w tym ruchu drogowego, należą do kompetencji Marszałka Województwa, zarządzanie programem powinno również do niego należeć. Oczywiście, w ścisłej współpracy z wojewodą, starostami, burmistrzami i wójtami oraz Mazowiecką Radą BRD. Zgodnie z propozycją, Rada powinna być głównym organem doradczym Marszałka w zakresie BRD. Koncepcja zakłada, że Marszałek powoła pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu. Pełnomocnik realizowałby zadania poprzez utworzony w WORD wydział BRD, który współpracowałby ze stałym zespołem ekspertów.

    Prof. Leon Prochowski stwierdził, że głównym celem działań na rzecz poprawy brd na Mazowszu powinno być systematyczne zmniejszanie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Poinformował też, że:

 • Narzędziem do osiągnięcia celu będą trzyletnie Programy Operacyjne i realizowane w ich ramach zadania, czyli projekty działania na rzecz brd na szczeblach lokalnych.

 • Wybór beneficjentów nastąpi poprzez procedury konkursowe.

 • Gwarantem sukcesu powinna być systematyczna ocena skuteczności działań podmiotów odpowiedzialnych za brd.

 • Należy rozszerzyć liczbę podmiotów zobowiązanych do systematycznego działania na rzecz brd, włączając np. zarządy dróg i straż miejską.

 • Bardzo ważnym elementem Programu będzie aktywizacja społeczności lokalnych i mediów.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze