Nauczyciele » Policja radzi
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Pytamy policjantów

25.03.2008, kategoria Policja radzi

Pytamy policjantów

 • Kto dokonuje egzaminu osób starających się o kartę rowerową lub motorowerową?

Zgodnie z art. 109 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) cyt. ,,Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują:
 1. nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły;
 2. policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
 3. egzaminator."

”Z kolei art. 97 ust. 2 wskazuje, że cyt. ,,kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej”

W przepisach ruchu drogowego nie jest powiedziane, kto ma zorganizować egzamin na kartę rowerową, jednak zazwyczaj inicjatywa taka wychodzi właśnie ze szkoły od dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela wychowania komunikacyjnego.

W opisanej sytuacji proponuję zgłosić się do kierownika komórki ruchu drogowego właściwej miejscowo Komendy Powiatowej Policji lub Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z prośbą o dokonanie sprawdzenia kwalifikacji w zakresie niezbędnym do uzyskania karty rowerowej. Pozostaje jeszcze Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ( funkcjonuje w każdym dawnym mieście wojewódzkim), który oprócz prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy również może dokonać sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową. Po uzyskaniu zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu "egzaminu” i przedstawieniu go w szkole, dyrektor szkoły ma obowiązek stosowną kartę wydać.

 • Kto ma pierwszeństwo, gdy z dwóch stron nadjadą w tym samym czasie pojazdy uprzywilejowane?

Przepisy nie określają hierarchii przejazdu pojazdów uprzywilejowanych w przypadku potrzeby przecięcia się ich kierunków ruchu. Sytuacja taka w praktyce występuje raczej sporadycznie, chociaż ma prawo zaistnieć. Kierowcy tych pojazdów powinni zachować się zgodnie z przepisami o pierwszeństwie przejazdu. Nie wykluczone, że kierujący pojazdem uprzywilejowanym innym niż karetka pogotowia umożliwi przejazd karetce w pierwszej kolejności wbrew zasadom, jednak nie wynika to z przepisów, a raczej ze zdrowego rozsądku. Każdy kierowca wie do jakiego jedzie zdarzenia i jest w stanie ocenić potrzebę "zwłoki”. Ponadto należy podkreślić, że każdy z kierujących jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a w razie potrzeby również się zatrzymać.

W przypadku, gdy na skrzyżowaniu znajduje się osoba kierująca ruchem, kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma obowiązek zastosować się do poleceń i sygnałów przez nią dawanych.

 • Do jakiej kategorii użytkowników dróg należy zakwalifikować osobą poruszająca się na rolkach?

Przepisy ruchu drogowego nie definiują wprost pojęcia osoby poruszającej się na rolkach, dlatego też należy dokonać interpretacji obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) pieszym jest cyt. ,,... osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszająca się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej”.

Kierującym z kolei jest cyt. ,,..osoba, która kieruje pojazdem...”.

Z definicji tych wynika, że osoba poruszająca się na rolkach nie kieruje żadnym pojazdem, lecz znajduje się na drodze poza pojazdem i nie wykonuje na niej żadnych czynności. Należy zatem uznać, że osoba poruszająca się na rolkach jest pieszym w myśl powyższej definicji. W związku z powyższym jej zachowanie na drodze powinno być zgodne z art.11 ust.1 cyt. ,,pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.”

Problem jest jednak nieco bardziej złożony, albowiem osoba na rolkach porusza się ze znacznie większą prędkością, aniżeli idący po chodniku pieszy, czy jadący dziecinny rowerek. Pieszy idąc po chodniku ma prawo przypuszczać, że wokoło niego wszyscy inni piesi poruszają się z podobną prędkością, a nawet przypadkowa ,,kolizja” z innym pieszym nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądać będzie, gdy na chodniku niespodziewanie dojdzie do kontaktu pomiędzy rozpędzonym ,rolkarzem” a osobą pieszego. Opisana sytuacja w przeszłości miała wielokrotnie miejsce prowadząc do poważnych obrażeń ciała pieszych. Dlatego też policjanci w zgodzie z prawem podejmują interwencję w stosunku do osób poruszających się na rolkach, które swoim zachowaniem stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sama jazda na rolkach nie stanowi wykroczenia i jest dopuszczalna. Dopiero wówczas, gdy osoba swoją jazdą stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego dla innych osób, w tym również dla pieszych, możemy mówić o podstawie do podjęcia interwencji przez policjantów. W takim przypadku w zależności od oceny sytuacji faktycznej funkcjonariusze mogą poprzestać na środkach oddziaływania wychowawczego i zastosować pouczenie, ale mogą również nałożyć mandat karny w wysokości od 20-500zł.

Zbiór wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji zawiera rozdział XI Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz. U. Nr 12 poz. 114 z późn. zm.), natomiast przepisy związane z postępowaniem mandatowym znajdują się w rozdziale 17 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. Nr 106 poz. 1148 z późn. zm.).

 • Czy osoba nieletnia może sama (bez rodziców i opiekunów) podróżować rowerem po Polsce?

Nie ma przepisów zabraniających podróżowania osobom małoletnim bez rodziców (opiekunów). Należy jednak mieć na uwadze, że to właśnie rodzice (opiekunowie) sprawują opiekę i ponoszą odpowiedzialność za swoje pociechy do czasu uzyskania przez nie 18 roku życia. W związku z powyższym podróż taka będzie możliwa po uzyskaniu zgody rodziców. Wychodząc z praktycznego punktu widzenia należy posiadać przy sobie dokument tożsamości, dobrze byłoby mieć przy sobie również pisemną zgodę rodziców na taki wyjazd oraz numer telefonu kontaktowego z nimi. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości ze strony organu kontrolnego będzie można wówczas w dość szybki sposób zweryfikować wiarygodność przekazanych informacji.

Ponadto należy przypomnieć, że osoba kierująca rowerem, która nie ukończyła 18 lat jest zobowiązana posiadać kartę rowerową.

 • Czy strażnik miejski może zatrzymać pojazd będący w ruchu na drodze?

Funkcjonariusz straży gminnej (miejskiej) jest upoważniony do zatrzymywania pojazdów wyłącznie na drogach, na których obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach i tylko w odniesieniu do osób niestosujących się do tego zakazu. Może również zatrzymać w związku z reakcją na naruszenie zakazu zatrzymywania lub postoju, jeżeli pojazd już ruszył, oraz wobec rowerzystów i motorowerzystów jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów.

Ponadto informuję, że wszystkie uprawnienia funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) oraz innych organów kontrolnych z zakresu kontroli ruchu drogowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie kontroli ruchu drogowego ( Dz. U. Z 2003r. Nr 14 poz. 144).

 • Czy mając 16 lat mogę starać się o prawo jazdy za zgodą rodziców?

Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) wymagany wiek dla danej kategorii prawa jazdy wynosi:
 • 16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T;
 • 18 lat – dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E;
Ponadto informuję, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

 • Kto odpowiada za nie zapięte pasy? Kierujący czy pasażer? Słyszałem, że kierowca odpowiada również za pasażerów?

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba która tego obowiązku nie dopełniła. Ponadto informuję, że niezależnie od mandatu który może zostać nałożony na pasażera za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, kierujący pojazdem również (dodatkowo) może zostać ukarany mandatem w wys. 100 zł za kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów nie korzystających z pasów bezpieczeństwa (art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908).

 • Czy słuchając głośnej muzyki w samochodzie popełniam wykroczenie?

Przepisy ruchu drogowego nie zabraniają słuchać głośnej muzyki, należy jednak pamiętać o tym, że wywołanie nadmiernego hałasu może być odebrane jako zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego, a to z kolei stanowi wykroczenie określone w art. 51 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r., Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Odrębnym i ważnym zagadnieniem jest słuchanie głośnej muzyki w samochodzie w ruchu miejskim – w ten sposób kierujący ogranicza sobie możliwość usłyszenia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego.

 • Czy kierujący rowerem powinien mieć włączone światła wieczorem? Jak powinien wyglądać prawidłowo wyposażony rower?

Zgodnie z art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) kierujący rowerem w czasie od zmierzchu do świtu jak również w tunelu, zobowiązany jest używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu (roweru).

Szczegółowe warunki techniczne dla określonych rodzajów pojazdów są opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).

Zgodnie z § 53 ust. 1 tego rozporządzenia cyt. ,,rower powinien być wyposażony:

 1. z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 2. z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;
 3. co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
 4. w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.”

 • Czy jest określone, jak blisko muszę jechać rowerem przy prawej krawędzi jezdni?

Zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) cyt. ,,4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

5. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.”

Jak wynika z powyższych zapisów ustawodawca nie określił konkretnej odległości od krawędzi w jakiej należy się poruszać jezdnią. To kierujący decyduje, jaka odległość od prawej krawędzi jezdni w danych okolicznościach jest możliwa i bezpieczna. To również kierujący musi ocenić czy w danych warunkach odległość jaką utrzymuje od krawędzi nie powoduje utrudnień dla innych pojazdów.

 • Czy mogę korzystać z bagażnika do przewożenia rowerów, zamontowanego z tyłu na pojeździe. Bagażnik częściowo przysłania tylną tablicę rejestracyjną, a z instrukcji montażu wynika, że należy zdemontować tylną wycieraczkę w pojeździe?

Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) zabrania się zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, należy wskazać, że tablice rejestracyjne powinny być umieszczone w miejscach do tego konstrukcyjnie przeznaczonych i nie mogą być przesłonięte przez bagażnik do przewozu rowerów. Powyższe stanowisko podziela również Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, który w tym zakresie wyraził swój pogląd.

Odnosząc się do zdemontowanej wycieraczki tylnej, należy wskazać na przepis art. 66 ust. 2 rd zgodnie z którym cyt. urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

Należy podkreślić, że nikt nie kwestionuje legalności samego bagażnika jako produktu, a jedynie sposób jego zamocowania na pojeździe, który powoduje przesłonięcie tablicy rejestracyjnej. W niektórych państwach Europy, dopuszczalne jest używanie tego rodzaju bagażników, pod warunkiem posiadania trzeciej (dodatkowej) tablicy rejestracyjnej montowanej na takim bagażniku. W Polsce, na chwilę obecną brak jest takich uregulowań prawnych.

 • Czy są przepisy, które określają w jaki sposób należy przewozić zwierzęta domowe?

Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym nie precyzują wprawdzie jak powinien odbywać się przewóz zwierząt domowych, jednak nie oznacza to, że w tym zakresie panuje pełna dowolność. Zgodnie z art. 3 ust. 1 prd ,,Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo, gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie”.

Dlatego też poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, którymi warto się kierować podczas przewozu zwierząt :
 • Zwierzę nie może zagrażać bezpieczeństwu osób znajdującym się w pojeździe,
 • Zwierzę powinno być ulokowane w konkretnym miejscu (nie powinno to być podszybie przednie czy tylna półka),
 • Zwierzę powinno mieć wyodrębnione miejsce do położenia oraz zapewniony dostęp świeżego powietrza (nie zamykać zwierząt w bagażniku!),
 • Zwierzę powinno być zabezpieczone przed nagłą zmianą położenia np. podczas gwałtownego hamowania ( dostępne są specjalne pasy bezpieczeństwa dla zwierząt),
 • Zwierzę nie powinno utrudniać kierowcy kierowania pojazdem,
     - ograniczać widoczności drogi,
     - ograniczać łatwego, wygodnego i pewnego dostępu kierowcy do urządzeń służących kierowaniu, hamowaniu, sygnalizowaniu, oświetlaniu drogi,
 • Należy pamiętać o postojach w miejscach bezpiecznych pozwalających na załatwienie potrzeb fizjologicznych zwierząt

Większość właścicieli zwierząt domowych potrafi właściwie ocenić i przewidzieć zachowanie swoich ,,pupili” w trakcie podróży środkami transportu drogowego. Zachowanie wyobraźni i zdrowego rozsądku w trakcie przewozu zwierząt domowych winno stanowić generalną zasadę, która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się po drogach.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze