Nauczyciele » Porady metodyczne » Konspekty zajęć
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Bezpiecznie i szczęśliwie - program profilaktyczno-edukacyjny "Dziecko i ruch drogowy"

17-04-2009, kategoria Konspekty-Zajęć


Wczesny wiek szkolny jest okresem rozwojowym dzieci, w którym zdobywają one podstawy wiedzy decydujące o ich dalszym życiu. Młodzi ludzie rozwijają wówczas umiejętności współdziałania w grupie, a także pełnienia różnych ról społecznych, a zatem wszystkiego tego, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w zbiorowości.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego, dzieci mają prawo do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych już od siódmego roku życia. Okazuje się jednak, że nie wszyscy siedmiolatkowie przygotowani są do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Stale rosnąca ilość pojazdów motorowych, poruszających się po naszych drogach, stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia pozostałych uczestnikow ruchu drogowego, w tym przede wszystkim dzieci. Co roku na naszych drogach giną setki młodych ludzi, tysiące zostaje rannych. Dlatego już od najmłodszych lat dzieci powinny być wyposażane w wiedzę o zasadach ruchu drogowego.


CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Przygotowanie dzieci z klas 0-IV do prawidłowego i samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • zapoznanie z przepisami ruchu drogowego
 • wyrabianie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwego zachowania na drogach
 • opanowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia
 • przygotowanie do samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym (karta rowerowa)
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni.


SCENARIUSZ dla klasy "0"

Cel główny: Przygotowanie dzieci do prawidłowego i samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana
 • pokaz i obserwacja
 • zabawa ruchowa.

Adresaci: dzieci z klas 0.

Forma pracy: grupowa (jedna klasa).

Środki dydaktyczne:

 • książeczki Straż Miejska nie tylko dzieciom (lub inne dostępne w danej szkole)
 • znaki drogowe - plansze
 • plansze tematyczne.

Czas realizacji: 30 minut.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie i wprowadzenie w tematykę zajęć.

2. Omówienie podstawowych pojęć:

 • chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych
 • jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni
 • przejście dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

3. Wspólne ustalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze w sytuacji, gdy nie ma żadnej sygnalizacji świetlnej - dzieci opowiadają, gdzie przechodzą przez jezdnię i po czym można poznać przejście dla pieszych.

4. Zabawa ruchowa Jak bezpiecznie przejść ulicę? - krótka inscenizacja pięciu zasad przechodzenia przez ulicę.

5. Omówienie znaczenia noszenia przez dzieci elementów odblaskowych.

6. Przedstawienie plansz ze znakami drogowymi: przejście dla pieszych, droga dla rowerów, uwaga dzieci, sygnalizator świetlny.

7. Zabawa ruchowa Sygnalizator świetlny - rozpoznawanie barw sygnalizatora świetlnego (czerwony, zielony).

8. Podsumowanie wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozdanie tematycznych rysunków do kolorowania.

Patrz: Prezentacja dla klasy 0 programu "Dziecko i ruch drogowy".


SCENARIUSZ dla klas I-III

Cel główny: Przygotowanie dzieci do prawidłowego i samodzielnego uczestniczenia w ruch drogowym.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana
 • pokaz i obserwacja
 • zabawa ruchowa.

Adresaci: dzieci z klas I-III.

Forma pracy: grupowa (jedna klasa).

Środki dydaktyczne:

 • książeczki Straż Miejska nie tylko dzieciom, Pierwsze kroki na drodze lub inne
 • znaki drogowe - plansze
 • plansze tematyczne.

Czas realizacji: 45 minut.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie i wprowadzenie w tematykę zajęć.

2. Omówienie podstawowych pojęć:

 • droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych (znajdującym się w obrębie tego pasa), przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt
 • droga dla rowerów - droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi
 • jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni
 • pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi
 • pobocze - część drogi przyległa do jezdni, ktora może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektorych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt
 • chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych
 • skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze
 • przejście dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

3. Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi:

A-17 "dzieci"
A-24 "rowerzyści"
A-29 "sygnały świetlne"
B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"
B-2 "zakaz wjazdu"
B-20 "stop"
B-41 "zakaz ruchu pieszych"
C- 13 "droga dla rowerów"
C-13a "koniec drogi dla rowerów
D-6 "przejście dla pieszych".

4. Przypomnienie pięciu podstawowych zasad przechodzenia przez jezdnię:

 • PRZY BRAKU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

  1. Zanim przejdziesz, zatrzymaj się na brzegu chodnika.
  2. Spójrz, czy nic nie nadjeżdża z lewej strony.
  3. Spójrz, czy nic nie nadjeżdża z prawej strony.
  4. Dla pewności, spójrz jeszcze raz w lewo.
  5. Jeśli droga jest wolna, przejdź przez jezdnię.
 • - Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

  1. Światło czerwone - STOJ!
  2. Światło żołte - UWAGA!
  3. Światło zielone - IDŹ!

5. Rozmowa na temat konieczności noszenia elementow odblaskowych.

6. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego - zabawa Niedokończone zdania:

 • Wbiegłem/am na jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle i…...
 • Przeszedłem/am przez jezdnię w niewyznaczonym miejscu i…...
 • Kiedy przechodziłem/am na drugą stronę jezdni, nie spojrzałem/am w lewą stronę i…...
 • Jeśli nie będę nosić o zmroku elementow odblaskowych, to…...

7. Ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej pozwalającej na właściwą ocenę odległości i prędkości nadjeżdżającego pojazdu.

8. Projekcja filmu Sanki i Rolki - rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na podwórku.

9. Rozmowa na temat kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej.

10. Utrwalenie znajomości najważniejszych numerow alarmowych:

 • ćwiczenia bezpośrednich zachowań w czasie zagrożeń
 • uświadomienie konsekwencji fałszywych alarmów.

11. Rozdanie książeczek i zakończenie zajęć.

Patrz: Prezentacja dla klas I-III programu "Dziecko i ruch drogowy".


SCENARIUSZ dla klas IV

Cel główny: Przygotowanie dzieci do prawidłowego i samodzielnego uczestniczenia w ruch drogowym oraz przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana
 • pokaz i obserwacja
 • zabawa ruchowa.

Adresaci: dzieci z klas IV.

Forma pracy: grupowa (jedna klasa).

Środki dydaktyczne:

 • książeczki "Moja karta rowerowa" (lub inne, dostępne w danej szkole)
 • znaki drogowe - plansze
 • plansze tematyczne.

Czas realizacji: 90 minut.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie i wprowadzenie w tematykę zajęć.

2. Omówienie podstawowych pojęć:

 • droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych (znajdującym się w obrębie tego pasa), przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt
 • droga dla rowerów - droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi
 • jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni
 • pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi
 • pobocze - część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt
 • chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych
 • skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze
 • przejście dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

3. Przypomnienie znaczenia elementów odblaskowych.

4. Wskazanie zagrożeń wynikających z nieprawidłowej oceny odległości zbliżających się pojazdów oraz czynników wpływających na drogę hamowania pojazdów.

5. Zapoznanie z wymogami dotyczącymi uzyskania karty rowerowej:

 • musisz mieć ukończone 10 lat
 • musisz mieć zgodę rodziców i wychowawcy na wydanie takiej karty
 • musisz zdać z wynikiem pozytywnym sprawdzian teoretyczny ze znajomości znaków drogowych oraz przepisów ruchu drogowego
 • musisz wykazać na sprawdzianie praktycznym, że umiesz poruszać się rowerem.

6. Zapoznanie z znakami drogowymi obowiązującymi każdego rowerzystę.

ZNAKI PIONOWE

ZNAKI OSTRZEGAWCZE A2-A30

A-2 "niebezpieczny zakręt w lewo", A-3 "dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w prawo)", A-5 "skrzyżowanie dróg", A-6a "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach", A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie", A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie", A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony", A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu", A-9 "przejazd kolejowy z zaporami", A-10 "przejazd kolejowy bez zapór", A-12b "zwężenie jezdni - prawostronne", A-16 "przejście dla pieszych", A-17 "dzieci", A-20 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym", A-24 "rowerzyści", A-30 "inne niebezpieczeństwa".

ZNAKI ZAKAZU B1-B41

B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach", B-2 "zakaz wjazdu", B-20 "stop", B-21 "zakaz skrętu w lewo", B-23 "zakaz zawracania", B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka", B-35 "zakaz postoju", B-36 "zakaz zatrzymywania się", B-41 "zakaz ruchu pieszych".

ZNAKI NAKAZU C1-C13

C-1 "nakaz jazdy w prawo przed znakiem", C-2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem", C-5 "nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie", C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo", C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo, skręcanie za znakiem", C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku", C-12 "ruch okrężny", C-13 "droga dla rowerów".

ZNAKI INFORMACYJNE, ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI D7-D43

D-1 "droga z pierwszeństwem", D-3 "droga jednokierunkowa", D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni", D-6 "miejsce przejścia dla pieszych", D-7 "droga ekspresowa", D-9 "autostrada", D-42 "obszar zabudowany", D-43 "koniec obszaru zabudowanego".

ZNAKI POZIOME

P-1 "linia pojedyncza przerywana", P-2 "linia pojedyncza ciągła", P-4 "linia podwójna ciągła", P-5 "linia podwójna przerywana", P-10 "przejście dla pieszych", P-11 "przejazd dla rowerzystow", P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop", P-16 "napis stop".

7. Wyjaśnienie pojęcia rower.

Rower to pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, napędzany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.

8. Konstrukcja i obowiązkowe wyposażenie roweru.

Układy konstrukcyjne roweru:

 • układ jezdny
 • układ napędowy
 • układ hamulcowy
 • układ oświetleniowy.

Obowiązkowe wyposażenie:

 • lampa ze światłem białym lub żółtym umieszczona z przodu
 • lampa ze światłem czerwonym, umieszczonym z tyłu
 • światełko odblaskowe barwy czerwonej umieszczone z tyłu
 • przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec - ręczny lub nożny
 • sygnał dźwiękowy.

9. Podsumowanie zajęć, rozdanie Kodeksu Rowerzysty - zakończenie.

Patrz: Prezentacja dla klasy IV programu "Dziecko i ruch drogowy".Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze