Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Miasteczko Ruchu Drogowego
– konkurs MSWiA i KGP

22-06-2008, kategoria Informacje

Do 29 sierpnia 2008 r. można przesyłać zgłoszenia na projekt “Miasteczka Ruchu Drogowego”, w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Komendą Główną Policji. Suma nagród wyniesie 50 tysięcy złotych, a celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie projektów w zakresie budowy lub modernizacji miasteczka ruchu drogowego, którego funkcjonowanie przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego. Projekty nadesłane powinny kształtować nawyki prawidłowego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym, popularyzować zasady i przepisy ruchu drogowego. Jednym z zadań konkursu jest także stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu. Konkurs organizowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego: gmin i powiatów, w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań “Razem bezpieczniej”. Przedmiotem akcji jest realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie tworzenia miasteczek ruchu drogowego w drodze dofinansowania wybranych projektów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 29 sierpnia 2008 r. (decyduje data wpływu do MSWiA). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 30 września 2008 r. Konkurs na projekt “Miasteczka Ruchu Drogowego” jest częścią kampanii prewencyjnej “Rowerem bezpieczniej do celu”, której inauguracja nastąpi w dniu 1 czerwca br., podczas uroczystości na Polu Mokotowskim w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Regulamin Konkursu na projekt – “Miasteczko Ruchu Drogowego”

§ 1. 1. Organizatorem Konkursu, “ Miasteczko Ruchu Drogowego” zwanego dalej Konkursem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Przedmiotem niniejszego konkursu jest realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie tworzenia miasteczek ruchu drogowego w drodze dofinansowania wybranych projektów.

3. Wyróżnione jednostki samorządu terytorialnego będą propagować działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego, poprzez:

 1. popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
 2. kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym
 3. stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową,
 4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.

§ 2. Konkurs organizowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego: gmin i powiatów, w ramach “Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań “Razem bezpieczniej”, które będą zainteresowane udziałem w nim. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Wynik konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego.

§ 3. 1. Celem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie projektów w zakresie budowy lub modernizacji miasteczka ruchu drogowego, spełniających ogólnie przyjęte standardy w tym zakresie. Projekt powinien posiadać niezbędne rekomendacje wymagane zwyczajowo w takim przypadku tj. instytucji i organizacji działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, a szczególności opinię Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Wybór i nagradzanie wybranych projektów nastąpi stosownie do przepisów regulujących wydatki publiczne, tj. w szczególności do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz stosownie do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.) i ustaw regulujących ustrój i działanie jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli.

3. Stosownie do przepisów wymienionych w ust. 2 z podmiotami, których projekty zostaną wyróżnione, zostanie zawarte porozumienie odnośnie realizacji zadania publicznego.

§ 4. 1. Projekt zgłaszany na Konkurs powinien określać:

 1. Ogólny opis rzeczowy przedsięwzięcia: inwestycji /modernizacji.
 2. Termin i miejsce realizacji /województwo, miasto, gmina/.
 3. Szczegółową informację o projekcie, w szczególności dot.:
  1. kalkulacji przewidzianych kosztów,
  2. adresatów projektu,
  3. instytucji zaangażowanych w jego realizację /partnerzy, instytucje wspierające/,
  4. uzasadnienia potrzeby realizacji /analiza oczekiwań, potrzeb społeczności/.

 4. Dane osoby uprawnionej do kontaktu i udzielania informacji dotyczącej zgłoszonego projektu /imię i nazwisko, stanowisko, telefon, email.

§ 5. 1. Wyboru najlepszego projektu lub projektów oraz ustalenia wysokości nagród dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. W skład Komisji wchodzą:

 1. Podsekretarz Stanu w MSWiA – jako Przewodniczący;
 2. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA;
 3. Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji;
 4. Przedstawiciel Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 6. 1. Przy ocenie projektów Komisja będzie brała pod uwagę, w szczególności:

 1. innowacyjność i nowoczesność przedsięwzięcia,
 2. możliwości realizacji projektu,
 3. udział społeczności lokalnej,
 4. udział podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 5. spodziewane efekty jakie przyniesie jego realizacja.

2. Oceniając projekty Komisja może w szczególności:

 1. dokonywać weryfikacji danych w nadesłanych projektach,
 2. zbierać dodatkowe dane i informacje o przedłożonym projekcie.

§ 7. 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznacza na nagrody konkursowe 50 000 PLN zabezpieczonych w budżecie MSWiA.

2. Dla najlepszych trzech projektów, które uzyskają najwyższą ocenę ustanawia trzy nagrody pieniężne na zbudowanie lub doposażenie funkcjonowania miasteczka ruchu drogowego. MSWiA w ramach promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym nagrodzi te gminy i powiaty, które przedłożą najlepsze projekty. Nagrody pieniężne przekazane zostaną zwycięzcom w formie dotacji na zasadzie porozumienia, które będzie zawarte pomiędzy Ministerstwem, a daną jednostką samorządu terytorialnego. Sprzęt stanowiący doposażenie miasteczka ruchu drogowego będzie oznakowany, a korzystanie z niego przez dzieci i młodzież będzie nieodpłatne. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wizytacji zbudowanych lub doposażonych obiektów.

3. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody:

 1. Za zajęcie pierwszego miejsca - 25 000 PLN,
 2. Za zajęcie drugiego miejsca - 15 000 PLN,
 3. Za zajęcie trzeciego miejsca - 10 000 PLN.

§ 8. 1. Rozstrzygnięcia Komisji co do wyboru projektów nie podlegają zaskarżeniu.

§ 9. 1. Formalnym warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest nadesłanie projektu, którego objętość nie powinna przekroczyć 15 stron maszynopisu (łącznie z załącznikami), nadesłane projekty nie podlegają zwrotowi.

§ 10. 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu, który dostępny jest również na stronie internetowej MSWiA - www.mswia.gov.pl

§ 11. 1. Projekty należy nadsyłać na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Bezpieczeństwa Publicznego 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5 z dopiskiem: Konkurs “ Projekt miasteczka ruchu drogowego”

§ 12. 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 29 sierpnia 2008 r. (decyduje data wpływu do MSWiA).

2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 30 września 2008 r.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze