Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Doświadczenia » Nasza szkoła
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Wychowanie Komunikacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej
w Kozłowie

24-06-2008, kategoria Nasza szkoła

Bardzo ważnym elementem edukacji dzieci jest wychowanie komunikacyjne. Realizując w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie zadania z tej dziedziny, podejmujemy różne działania, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach.

Od ośmiu lat, we współpracy z WORD i Komendą Wojewódzką Policji organizowany jest w naszej szkole Turniej BRD. Jest on adresowany do uczniów wszystkich szkół z terenu gminy Jastrzębia.

Cele Turnieju:

1. Podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach.

2. Popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego.

3. Kształcenie nawyków właściwego i świadomego uczestnictwa oraz zachowania się na drodze pieszych i kierowców.

4. Kształcenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. Popularyzowanie roweru jako ekologicznego środka transportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

W Turnieju biorą udział sześcioosobowe zespoły reprezentowane przez uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Jastrzębia. W skład każdego zespołu wchodzi jeden przedstawiciel z klasy I, II, III, IV, V i VI z danej szkoły. Zespoły muszą zmierzyć się z zadaniami z zakresu:

  1. przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych oraz kierujących,

  2. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

  3. obsługi, konserwacji i budowy roweru,

  4. umiejętności jazdy na rowerze,

  5. artystycznego przekazu treści dotyczących partnerstwa na drodze i bezpieczeństwa w ruchu ulicznym.

Zespoły przygotowują piosenkę o treści dotyczącej partnerstwa i bezpieczeństwa w ruchu ulicznym (dwie zwrotki i refren, melodia dowolna, tekst autorski).

Udział dzieci w turnieju poprawia stan bezpieczeństwa na drogach, pomaga spopularyzować zasady i przepisy ruchu drogowego, kształtuje nawyk właściwego i świadomego uczestnictwa i zachowania się na drodze pieszych oraz kierowców. Poza tym turniej jest okazją do propagowania roweru jako ekologicznego środka transportu, który umożliwia aktywne spędzanie wolnego czasu. Sądzimy, że organizacja turnieju wpływa na bezpieczeństwo młodzieży na drogach, a jego atrakcyjna forma służy podniesieniu jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły.

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kozłowie

Jako liderzy wychowania komunikacyjnego w gminie Jastrzębia nawiązaliśmy współpracę z Automobilklubem w Radomiu. Od roku 2002 czynnie uczestniczymy w działalności statutowej Automobilklubu Radomskiego jako członkinie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska. W związku z tym uczestniczymy w organizacji konkursów i zajęć szkoleniowo-rekreacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również w przygotowaniach związanych z corocznymi edycjami Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do tych działań angażujemy uczniów naszej szkoły. Uważamy, że aktywna współpraca z Automobilklubem Radomskim w dużym stopniu przyczynia się do podniesienia ich świadomości komunikacyjnej.

W naszej szkole realizowany jest program wychowania komunikacyjnego w klasach I-III oraz w IV-VI. Zajęcia związane z tymi zagadnieniami prowadzone są w godzinach pozostających do dyspozycji dyrektora. Wychowanie komunikacyjne realizowane jest również na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach koła BRD. Uczniowie przygotowywani są wówczas do uzyskania karty rowerowej i udziału w turniejach o tej tematyce. Zajęcia zwykle odbywają się w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie mogą skorzystać z internetu lub programów multimedialnych o tematyce BRD.

W ramach zajęć odbywają się rajdy rowerowe oraz zajęcia integracyjne w plenerze. Potrzeba realizowania programu bezpieczeństwa istnieje także ze względu na usytuowanie szkoły. Szkoła jest położona na wsi, nieopodal skrzyżowania dróg, stąd szczególna potrzeba edukowania i uczulania dzieci na temat konieczności zachowania szczególnej ostrożności w drodze do i ze szkoły. Do realizacji wymienionych zadań postanowiliśmy włączyć rodziców. W niektórych krajach Europy to właśnie rodzice decydują o tym, kiedy ich dziecko może poruszać się rowerem i to rodzice przygotowują swoje dziecko do udziału w ruchu drogowym. Zaprosiliśmy więc rodziców do współpracy. Uczestniczą oni w niektórych zajęciach i spotkaniach z policjantami, podczas których odbywa się wspólna edukacja.


Lekcja wychowania komunikacyjnego w szkole w Kozłowie

W naszej szkole odbywają się cyklicznie spotkania z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej oraz Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Policjanci bardzo chętnie i w sposób profesjonalny podejmują te działania.

Tematyką tych cyklicznych spotkań jest bezpieczeństwo dzieci na drodze. Uczniowie mają okazję uczestniczyć w projekcjach filmów związanych z tematyką BRD. Ponadto policjanci służą radą i fachową pomocą podczas turniejów. Są także sponsorami wielu ciekawych nagród.


Lekcja wychowania komunikacyjnego w szkole w Kozłowie

Dzięki takim spotkaniom uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Współpraca z policją przynosi wiele korzyści dzieciom i szkole. W efekcie tych działań dzieci rozumieją konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego. Umieją przewidzieć skutki nieprawidłowego zachowania się na drodze, wiedzą, że w sytuacji trudnej mogą zawsze zwrócić się do policjanta i poprosić o pomoc. Dowiadują się, że nie wszystkim można ufać i co to jest bezpieczna zabawa.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie biorą udział w akcjach organizowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i inne firmy zajmujące się bezpieczeństwem.


Dzieci ze szkoły w Kozłowie podczas jednej z akcji o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Efektem tej współpracy jest wyposażenie naszych dzieci w elementy odblaskowe, kamizelki oraz kaski ochronne. Takie akcje, jak: „Kacper – dziecko bezpieczne na drodze”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Generalnie bezpiecznie – ucz się od policji”, „Jabłuszko czy cytrynka” i inne w olbrzymiej mierze przyczyniają się do uatrakcyjnienia wychowania komunikacyjnego naszych dzieci.


Dzieci ze szkoły w Kozłowie podczas jednej z akcji o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Od 1999 r. nasza szkoła współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu. Współpraca z WORD-em owocuje coraz sprawniejszą organizacją zajęć z wychowania komunikacyjnego. Przedstawiciele tej instytucji są obecni na turniejach BRD, zachęcając uczniów do takich form aktywności. Prowadzone są pogadanki, dzięki którym rośnie świadomość uczniów, jak ważne jest być widocznym na drodze.

W efekcie tej współpracy szkoła została wyposażona w tor przeszkód i rower, co pozwala sprawnie przeprowadzać praktyczną część turnieju oraz wyćwiczyć umiejętność jazdy na rowerze pod okiem nauczyciela w bezpiecznym miejscu. Dzieci wyposażane są w odblaski, które w znacznym stopniu podnoszą ich bezpieczeństwo na drodze, a szkoła wzbogaca się rokrocznie w bardzo cenne pomoce dydaktyczne.


Dzieci ze szkoły w Kozłowie uczące się bezpiecznej jazdy na rowerze

Wszystkie działania, które podejmujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, podlegają ewaluacji. Z przeprowadzonej analizy dotychczasowej działalności w zakresie wychowania komunikacyjnego i bezpieczeństwa dzieci na drogach wynika, że szkoła powinna poszerzyć swe działania o inne dziedziny bezpieczeństwa.

W dniach 26.05-01.06. 2008 r. odbyły się w naszej szkole Dni Bezpieczeństwa. Do współorganizacji tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy Komendę Wojewódzką Policji, Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Straży Pożarnej w Radomiu, OSP w Jastrzębi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu oraz Środowiskowo-Lekarskie WOPR.

W pierwszym dniu odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Dzieci uczestniczyły w projekcji filmu, pogadance na temat bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz w konkursie. Każde dziecko zostało wyposażone w kamizelkę odblaskową „UNIQA ubezpieczenia”.


Dzieci ze szkoły w Kozłowie uczące się bezpiecznej jazdy na rowerze

Uczniowie wzięli udział w wycieczce rowerowej zorganizowanej na terenie Puszczy Kozienickiej.

Na Dni Bezpieczeństwa złożyło się szereg konkursów przygotowanych dla uczniów szkoły, wśród nich: konkurs plastyczny, turniej zręcznościowy jazdy rowerem oraz konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Uczniowie z koła BRD przygotowali dla maluchów program promujący bezpieczeństwo na drogach.

Jeden z dni został poświęcony szkoleniu i nauce ewakuacji z budynku szkoły w czasie pożaru. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi oraz z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu pokazali dzieciom, jak bezpiecznie wyjść ze szkoły w czasie pożaru.


Pokaz bezpiecznego opuszczania budynku szkoły podczas pożaru

Budynek szkoły został zadymiony, a dzieci musiały wraz z nauczycielami bezpiecznie i sprawnie go opuścić. Akcja przebiegła bez zakłóceń, a uczniowie mieli okazję obserwować strażaków podczas gaszenia „pożaru” i ratowania trojga ludzi pozostawionych w sali na I piętrze. Zorganizowanie takiej akcji pozwoliło w sposób atrakcyjny zapoznać uczniów z niebezpieczną i odpowiedzialną pracą strażaka, z zagrożeniami pożarowymi wywoływanymi przez dzieci i młodzież. Niezwykłą atrakcją były pokazy sprzętu strażackiego.


Pokazy strażacie dla dzieci ze szkoły w Kozłowie

W ramach Dni Bezpieczeństwa uczniowie mieli okazję obserwować pokaz umiejętności psów policyjnych oraz zostali przeszkoleni, jak zachować się w razie, gdy zaatakuje ich pies.

Uwieńczeniem całej akcji był pokaz ratownictwa zaprezentowany przez Lekarsko-Środowiskowe WOPR. Uczniowie, wraz z rodzicami, mogli sami, z użyciem fantomów, spróbować ratować życie. Zainteresowanie było bardzo duże. Na zakończenie uczniowie, którzy ukończyli 10 lat, mogli pod okiem policjanta zdać egzamin na kartę rowerową.

W finale akcji „Dni Bezpieczeństwa”, który odbył się 1 czerwca, uczestniczył Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, który przypomniał uczniom i ich rodzicom zasady bezpiecznego zachowania się oraz potrzebę bycia widocznym na drodze. Bardzo miłą niespodzianką dla dzieci i ich rodziców było rozdanie elementów odblaskowych i kodeksów drogowych.


Pokazy psów policyjnych dla dzieci ze szkoły w Kozłowie

Wymienione przedsięwzięcia to tylko niektóre formy pracy z dziećmi i ich rodzicami, służące podniesieniu świadomości komunikacyjnej, jakie stosujemy w naszej pracy. Zagadnienia te są bardzo ważne, dlatego uważamy, że należy im poświęcić dużo czasu. Szkoda tylko, na realizację tak ważnego zadania przeznaczono małą liczbę godzin w szkolnym planie nauczania. Wszystkie opisane działania są w naszej szkole realizowane w czasie pozalekcyjnym.

Opracowały: Małgorzata Czajor i Małgorzata ZychDodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze