Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Projekt edukacyjny
„Szkolna edukacja motoryzacyjna”
w regionie radomskim w latach 2007-2010

01-01-2008, kategoria Programy

Uczestnicy projektu:

 • Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
 • Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu

I. Wstęp

W Polsce, mimo relatywnie niskiego wskaźnika motoryzacji i pewnej poprawy w ostatnich latach, zagrożenie zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego jest nadal wysokie. W ciągu ostatnich 15 lat (1990-2004) w naszym kraju zarejestrowano ponad 820 tys. wypadków drogowych, w których zginęło prawie 100 tys. osób, a ponad 1 mln było rannych. Bezpośrednie koszty tych zdarzeń wyniosły ponad 300 mld zł, co oznacza średnio 20 mld zł rocznie.

Głównymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce, niezmiennie od wielu lat, są niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, jak: nadmierna prędkość jazdy, nietrzeźwość, niestosowanie urządzeń bezpieczeństwa, agresja na drodze i brak poszanowania praw innych uczestników ruchu.

Polska poczyniła pewne kroki w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2000, przyjętego przez Radę Ministrów w maju 2001 roku jako program dla Polski na lata 2001-2010. Wskazano tam sprecyzowany cel : nie więcej niż 4 tysięcy zabitych w roku 2010. Jednakże wymagania Unii Europejskiej zmierzające do redukcji liczby ofiar śmiertelnych w ciągu 10 lat o 50 % zmobilizowały Polskę do weryfikacji Programu GAMBIT 2000. Dlatego opracowano nowy Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005-2007-2013 GAMBIT 2005, którego celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych do roku 2013 o 50% w stosunku do roku 2003, co oznacza zamiar osiągnięcia w roku 2013 wskaźnika ofiar śmiertelnych na 100 tysięcy mieszkańców poniżej 7,5.

Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów 19 kwietnia 2005 roku, a w dniu 14 września 2006 r. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym Program Realizacyjny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2006-2007 będący pierwszym etapem wprowadzania w życie Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. Oznacza to, że działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą być uznane za jeden z priorytetów polityki państwa.

Jednym z najważniejszych obszarów omawianego programu jest Edukacja i komunikacja społeczna, zatem wyznacza dla resortu edukacji zadania związane z wychowaniem , opieką i kształceniem młodego pokolenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Edukacja motoryzacyjna uwzględnia wiedzę zarówno z zakresu motoryzacji jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanego wieloaspektowo, integrując nauczanie w różnych przedmiotach szkolnych, działania pozalekcyjne i pozaszkolne oraz edukację i reedukację dorosłych. Postawa i zachowanie pedagogów, rodziców i opiekunów dzieci mają decydujący wpływ na efektywność i skuteczność szkolnej edukacji motoryzacyjnej.

Opracowany projekt „Szkolna edukacja motoryzacyjna” w regionie radomskim wprowadza rozwiązania kompleksowe, długofalowe dobrze zaplanowane i przygotowane. Będzie realizowany w latach 2007 – 2010 w placówkach oświatowych na terenie byłego województwa radomskiego.

Wymaga pełnego zaangażowania kadr:
kuratorium oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, policji, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, dyrektorów szkół i bezpośrednich realizatorów – czyli wszystkich nauczycieli.

II. Cel projektu:

Wspomaganie i koordynacja działań przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielnego, świadomego, bezpiecznego, i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

III. Adresaci:

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z regionu objętego działaniem

IV. Podmioty zaangażowane w realizację projektu:

 • Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
 • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
 • Komendy miejskie i powiatowe policji
 • Władze samorządowe gminne i powiatowe.
 • Szkoły.

V. Termin realizacji projektu:

2007-2010

VI. Finansowanie projektu:

Budżet instytucji realizujących projekt, sponsorzy- towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy samochodowe, paliwowe, stowarzyszenia.

VII. Plan projektu:

 1. Szkolenie kadr oświatowych

  • Organizacja konferencji z udziałem władz samorządowych i oświatowych, policji oraz dyrektorów szkół,
  • Doskonalenie nauczycieli:
   • kurs doskonalący – „Koordynator szkolnej edukacji motoryzacyjnej” - 20 godz.
   • studia podyplomowe – „Technika z plastyką”
   • warsztaty - „Dziecko jako uczestnik ruchu drogowego” – 8 godz.
    „Technologia informacyjna i internet w nauczaniu wychowania komunikacyjnego” - 8 godz.
    „Karta rowerowa – proces kształcenia i sprawdzania kompetencji uczniów” - 5 godz.
    „Karta motorowerowa – proces kształcenia i sprawdzania kompetencji uczniów” – 5 godz.
   • seminarium - „Jak przygotować uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” – 5 godz.
   • szkolenia Rad Pedagogicznych – „Udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych”.
    „Edukacja motoryzacyjna w szkole”

 2. Rozwój szkolnej bazy dydaktyczno-technicznej i wyposażenia metodycznego:

  • identyfikacja stanu aktualnego,
  • uzupełnienia wyposażenia pracowni, lub tworzenie nowych klasopracowni ,albo kącików brd w szkołach,
  • organizacja placów dydaktycznych,
  • konkurs na najlepiej zorganizowaną szkolną pracownię brd.
  • organizacja pracowni motoryzacyjnej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu i udostępnianie jej szkołom.

 3. Edukacja dzieci i młodzieży:

  • zajęcia lekcyjne
  • ścieżki edukacyjne
  • formy pozalekcyjne – kluby , koła zainteresowań, konkursy, pokazy, prelekcje,
  • formy pozaszkolne - akcje, tygodnie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny itp.

 4. Bezpieczeństwo uczniów:

  • działania prewencyjne i kontrolne
  • organizacja dowozu dzieci
  • kampanie społeczne dotyczące zachowań uczestników ruchu drogowego

 5. Edukacja rodziców

  • szkolenia rodziców w zakresie utrwalania schematów bezpiecznych zachowań dzieci na drodze.

VIII. Harmonogram działań:

Lp.ZadanieTerminPodmioty zaangażowane w realizację projektu
1.

Działania na rzecz propagowania projektu: Organizacja i przeprowadzenie konferencji w powiatach : Radom -grodzki , Radom - ziemski, Białobrzegi, Grójec, Zwoleń , Lipsko, Kozienice, Szydłowiec, Przysucha.

Temat: Diagnoza stanu edukacji motoryzacyjnej w szkołach. Prezentacja projektu. Określenie współpracy organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół w zakresie realizacji projektu.

2007 Delegatura KO
WORD
MSCDN Wydział w Radomiu
WRD KWP
2.

Doskonalenie nauczycieli:

 • przeszkolenie koordynatorów szkolnej edukacji motoryzacyjnej (reprezentantów szkół)
 • praca ciągła z koordynatorami (grupa wsparcia)
 • przeszkolenie pozostałych nauczycieli ( kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia Rad Pedagogicznych) ) wg zapotrzebowania, informacja w harmonogramach i informatorach rocznych
kwiecień 2007
maj 2008
2010
MSCDN Wydział w Radomiu
3.

Baza dydaktyczna:

 • utworzenie klasopracowni w szkołach w miejscowościach gminnych.
 • pracownie, kąciki brd, place dydaktyczne, rowerowe tory przeszkód w każdej szkole.
 • utworzenie banku dobrych praktyk.
czerwiec 2008
2010
Delegatura KO
WORD
Władze samorządowe
Dyrektorzy szkół
4.

Edukacja dzieci i młodzieży:

 • przygotowanie uczniów wszystkich klas IV do uczestnictwa w ruchu drogowym i wydanie im kart rowerowych,
 • przygotowanie wszystkich pozostałych uczniów do uczestnictwa w ruchu drogowym i wydanie im kart rowerowych .
 • przeszkolenie i wydanie zainteresowanym uczniom kart motorowerowych
 • organizacja i udział dzieci i młodzieży w konkursach oraz turniejach BRD

Udział reprezentacji każdej szkoły w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (na różnym szczeblu: szkolnym ,międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim)

Czerwiec 2008
2010
Delegatura KO
WORD
WRD KWP
MSCDN Wydział w Radomiu
Dyrektorzy szkół
5.

Bezpieczne przejście do szkoły - przegląd i uzupełnienie infrastruktury drogowej w pobliżu szkoły. Udział szkół w akcjach i kampaniach społecznych lokalnych oraz krajowych: "Bezpieczna droga do szkoły", "Widać, że kręcisz", "Bądź widoczny na drodze", "Tydzień bezpieczeństwa ruchu drogowego" itp.

Działania na rzecz propagowania programu " Bezpieczne mazowieckie". Aktywizacja społeczności szkolnych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ( oklejanie rowerów elementami odblaskowymi, sprawdzanie stanu technicznego rowerów, stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych użytkowników dróg)

2010
2007-2008
WRD KWP
Władze samorządowe
Dyrektorzy szkół
6.

Edukacja rodziców:

Każdy wychowawca klasy zorganizuje przynajmniej jedno szkolenie rodziców na temat utrwalania schematów bezpiecznych zachowań dzieci na drodze.

Aktywizacja rodziców w zakresie zaopatrzenia wszystkich dzieci w elementy odblaskowe i kontroli ich noszenia.

2010 Delegatura KO
Dyrektorzy szkół

Na każdy rok opracowywane będą szczegółowe harmonogramy działań.

IX. Monitorowanie i ewaluacja projektu

Przygotowywanie okresowych raportów zawierających zakres wykonywanych prac oraz stopień realizacji zadań. Określenie wpływu wprowadzonych rozwiązań na poziom i jakość kształcenia, wyrażające się w postawach dzieci i młodzieży w rzeczywistym ruchu drogowym jako świadomych, kulturalnych, respektujących prawo i szanujących prawa innych uczestników ruchu drogowego.

Opracowanie:
Maria Krzak - nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Radomiu
Mirosław Szadkowski - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu
Maria Wojtas - wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu
mł. asp.Grzegorz Młyński - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu


Projekt edukacyjny
„Szkolna edukacja motoryzacyjna”
Plan działań wykonanych w roku 2007

1. Działania na rzecz propagowania projektu

 • Diagnoza stanu edukacji motoryzacyjnej w szkołach: konstruowanie narzędzi badawczych (ankieta), zebranie danych, techniczne opracowanie danych, przygotowanie raportu – październik 2007.
 • Przedstawienie projektu na spotkaniach z dyrektorami szkół organizowanych przez Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu – marzec, kwiecień 2007.
 • Organizacja i przeprowadzenie konferencji z udziałem władz samorządowych i oświatowych w powiatach: Radom, Zwoleń, Białobrzegi, Grójec, Lipsko, Kozienice, Szydłowiec, Przysucha. Określenie współpracy organów prowadzących szkoły w zakresie realizacji projektu w swoich rejonach. Do końca 2007 roku.

2. Doskonalenie nauczycieli

 • Opracowanie harmonogramu szkoleń na 2007.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń wg zgłoszeń.
 • Przeszkolenie szkolnych koordynatorów edukacji motoryzacyjnej zgłoszonych na kurs „Koordynator szkolnej edukacji motoryzacyjnej”

3. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania szkół w rozwoju bazy dydaktycznej i wyposażenia metodycznego.

 • Sporządzenie wykazu środków dydaktycznych dostępnych na rynku.
 • Wspieranie szkół z których zostali przeszkoleni koordynatorzy.

4. Edukacja dzieci i młodzieży.

 • Przygotowanie przez nauczycieli uczniów z klas IV do uczestnictwa w ruchu drogowym i wydanie im kart rowerowych – czerwiec 2007.
 • Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – kwiecień, maj 2007.

5. Bezpieczeństwo uczniów.

 • Dokonanie przeglądu przez władze samorządowe infrastruktury drogowej w pobliżu szkół – grudzień 2007.
 • Działania policji w ramach programu „Bezpieczne mazowieckie”
 • I Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Wypadek to nie przypadek” – udział szkół w uroczystościach

6. Edukacja rodziców.

 • Przygotowanie przez nauczycieli scenariuszy współpracy z rodzicami w zakresie utrwalania bezpiecznych zachowań dzieci na drodze.
 • Informowanie rodziców o obowiązku noszenia przez dzieci elementów odblaskowych i posiadania karty rowerowej przez rowerzystów.

Doskonalenie nauczycieli w ramach projektu edukacyjnego
"Szkolna edukacja motoryzacyjna" zrealizowane w roku 2007.

Lp.TematForma doskonaleniaIlość godz.TerminMiejsce
1. Technika z elementami plastyki Studia podyplomowe 350 Po zebraniu grupyMSCDN Wydział w Płocku
2. Koordynator szkolnej edukacji motoryzacyjnejkurs doskonalący 20 Rozpoczęcie 10.05.2007 Do uzgodnienia
3. Technologia informacyjna i internet w nauczaniu wychowania komunikacyjnego Warsztaty 8 Po zebraniu grupy MSCDN Wydział w Radomiu ul. Kościuszki 5a
4. Dziecko jako uczestnik ruchu drogowego Warsztaty 817.04.2007
26.04.2007
MSCDN Wydział w Radomiu
ul. Kościuszki 5a
5. Karta rowerowa - proces kształcenia i sprawdzania kompetencji uczniów Warsztaty 5 17.05.2007 MSCDN Wydział w Radomiu
ul. Kościuszki 5a
6. Karta motorowerowa - proces kształcenia i sprawdzania kompetencji uczniów Warsztaty 5 29.05.2007 MSCDN Wydział w Radomiu
ul. Kościuszki 5a
7. Jak przygotować uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Seminarium 5 Po zebraniu grupy MSCDN Wydział w Radomiu
ul. Kościuszki 5a
8. Udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych Szkolenie Rad Pedagogicznych 5 Wg zamówień W placówce zamawiającej szkolenie
9. Edukacja motoryzacyjna w szkole Szkolenie Rad Pedagogicznych 3 Wg zamówień W placówce zamawiającej szkolenie


Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze