Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Szkolenie przez duże ,,S” w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach

12-04-2012, kategoria Aktualności - Porady - Wydarzenia

Szkolenie przez duże "S" w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach    Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży jest jednym z elementów systemu działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania edukacyjne muszą być ukierunkowane na kształtowanie prawidłowych postaw, na zdobywanie karty rowerowej i motorowerowej przez dzieci i młodzież, by bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.

    Wychowanie komunikacyjne to także inwestycja na przyszłość – wychowanie nie tylko prawidłowo i bezpiecznie zachowujących się przyszłych kierowców, ale przede wszystkim ukształtowanie świadomego obywatela, który będzie preferował właściwe wartości, dostrzegał potrzeby innych ludzi nie tylko w ruchu drogowym.

    Uczniowie kończący szkołę podstawową powinni uzyskać pierwsze uprawnienia do kierowania rowerem, a uczniowie gimnazjum - do kierowania motorowerem. Od wspólnych świadomych i zsynchronizowanych działań nauczycieli, rodziców, instytucji i organizacji zależeć będzie kształtowanie u młodzieży odpowiednich postaw i wyrabianie przekonania, że obowiązujące w ruchu drogowym przepisy mają sens.

    Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach i Delegatura Kuratorium Oświaty w Suwałkach zorganizowały szkolenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego przygotowujących młodzież do uzyskania karty rowerowej oraz uczestnictwa w Ogólnopolskich Turniejach BRD, które odbyło się w dniach 27-28 marca 2012 r. w WORD w Suwałkach. Głównym celem było przygotowanie jak największej liczby osób w szkołach do uzyskania honorowego Certyfikatu "Specjalista ds. nauczania i egzaminowania na kartę rowerową".

    Program szkolenia teoretyczno-praktycznego został opracowany na podstawie analizy ankiet, jakie każda szkoła otrzymała do wypełnienia w listopadzie ubiegłego roku. Do opracowania programu oraz przeprowadzenia określonych tematów włączyła się Delegatura Kuratorium Oświaty w Suwałkach (Beata Wysocka), Policja w Suwałkach (Tadeusz Korsakowski), Polski Związek Motorowy (Mirosław Ślęzak), nauczyciele praktycy (Zdzisław Danielewicz i Robert Jan Razin), Krajowa Rada BRD, Stowarzyszenie Zapobiegania Wypadkom Drogowym, Grupa IMAGE i portal Wychowanie Komunikacyjne ,,Bezpieczna droga do szkoły” (Bożenna Chlabicz).

    W programie szkolenia, oprócz zajęć teoretycznych dotyczących szkolenia i egzaminowania na kartę rowerową, były ćwiczenia praktyczne na mobilnym miasteczku BRD otrzymanym z Krajowej Rady BRD, zajęcia praktyczne na torze przeszkód doskonalące technikę jazdy rowerem oraz zasady przygotowania uczniów do Ogólnopolskich Turniejów BRD.

    Atrakcją tego szkolenia była prezentacja symulatora EF – SCOOT. To pierwszy w Polsce edukacyjny symulator jazdy dla młodzieży, pozwalający zrozumieć zagrożenia w ruchu drogowym podczas jazdy rowerem/motorowerem, sprawdzić i utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach wychowania komunikacyjnego dotyczącą uzyskania karty rowerowej i motorowerowej. Zajęcia na symulatorze przeprowadził Krzysztof Gos.

    Uroczystego otwarcia szkolenia dokonali: dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach, Henryk Stanisław Grabowski oraz dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Suwałkach, Andrzej Raczyło. Dyrektor Raczyło zwrócił uwagę na naszą wspólną odpowiedzialność w uświadamianiu, szczególnie rodzicom, że ich obowiązkiem jest skierowanie na zajęcia i egzamin na kartę rowerową swoich pociech. W województwie podlaskim tylko 30% uczniów uzyskuje kartę rowerową i 10% z nich - kartę motorowerową, co świadczy o tym, w którym miejscu jesteśmy i ile potrzeba wysiłku, by ten stan poprawić.

    Dyrektor Henryk Grabowski poinformował uczestników szkolenia o pomocy udzielanej przez ostatnie 9 lat szkołom, o wydatkach WORD na BRD i o działaniach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Zachęcał wszystkich do działania, mówiąc:

"Panie i Panowie Wolontariusze Wychowania Komunikacyjnego! Wspólnie wprowadźmy w życie i zrealizujmy hasła:

"KAŻDE DZIECKO kończące szkołę podstawową ZDAJE EGZAMIN i uzyskuje KARTĘ ROWEROWĄ" oraz "KAŻDE DZIECKO Z KARTĄ ROWEROWĄ uczestnikiem ruchu drogowego". Wspieraliśmy i wspierać będziemy Was, ludzi i organizacje, z którymi działamy w zakresie poprawy edukacji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdajemy sobie sprawę, jak dużo jeszcze jest do zrobienia. Nie bójmy się tego wyzwania. Wierzę, że wspólnie działając jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel w trzech naszych powiatach, udoskonalając działalność Gminnych Centrów BRD i system szkolenia w szkołach".

    Należy podkreślić duże zaangażowanie Komisji BRD ds. szkolnych i pracowników z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w przygotowanie tak zwanej teczki dydaktycznej dla każdego uczestnika szkolenia, jak też sprawną realizację programu szkolenia.

Skład Komisji BRD ds. szkolnych przy WORD w Suwałkach:

 • mgr Zdzisław Danielewicz – nauczyciel Wychowania Komunikacyjnego, Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum

 • mgr Robert Jan Razin – nauczyciel, Szkoła Podstawowa z Krasnopola

 • Tadeusz Korsakowski – Wydział Ruchu Drogowego Policji w Suwałkach

 • Mirosław Ślęzak – instruktor nauki jazdy, OSK PZM Suwałki

 • mgr Aleksander Czuper – Główny Specjalista ds. BRD, WORD Suwałki

    Obsługa techniczna to: Mariusz Miłek – informatyk WORD w Suwałkach, pracownik wydziału szkoleń - Marta Aleksa – Główny Specjalista ds. Szkoleń, miasteczko mobilne – tory przeszkód – Wojciech Sobolewski z pracownikami administracji.

W skład teczki dydaktycznej weszły następujące pozycje:

 • Karta rowerowa z płytką: nauka – testy – wyd. Grupa IMAGE, Warszawa

 • "Jeżdzę na rowerze – zdaje egzamin na kartę rowerową" – Krajowa Rada BRD

 • "Wiewiósław na drodze" – BRD dla dzieci powyżej 6 lat – Krajowa Rada BRD

 • "Bądź ekspertem jazdy na rowerze" – Krajowa Rada BRD

 • "Pamiętaj masz jedno życie" – dla dzieci od lat 10 - Krajowa Rada BRD

 • Ulotki – Nowe prawo – Rowerzysta z prawej - Krajowa Rada BRD

 • Ulotki – Bezpiecznie na drodze - Krajowa Rada BRD

 • Ulotka – zapisz w telefonie komórkowym hasło : ICE – Stowarzyszenie "Bezpieczna droga"

 • Nalepki odblaskowe na rower - Krajowa Rada BRD w Warszawie

 • Przekaż przyjacielowi – Jak przeżyć atak serca, kiedy jesteś sam, np. jadąc samochodem – ulotka kontynuowanej akcji WORD w Suwałkach

Prelegentami poszczególnych tematów szkolenia byli:

 1. Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej, historia, podstawy prawne, obowiązki szkoły, rodziców i instytucji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i uczniom – referowała Beata Wysocka z Kuratorium Oświaty Delegatura w Suwałkach.

 2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i czynniki determinujące go, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym na terenie powiatu augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego – Tadeusz Korsakowski – Komenda Powiatowa Policji w Suwałkach.

 3. Wybrane zagadnienia przepisów ruchu drogowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe zasady ruchu drogowego. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów – Mirosław Ślęzak z OSK PZM w Suwałkach.

 4. Praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć wychowania komunikacyjnego, opracowanie zestawu materiałów dydaktycznych, planowanie pracy dydaktycznej, przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych wykorzystując Mobilne Miasteczko BRD oraz tor przeszkód – Zdzisław Danielewicz – nauczyciel-praktyk Wychowania Komunikacyjnego ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Suwałkach.

 5. Organizacja i przebieg egzaminu na kartę rowerową (teoria, praktyka – plac egzaminacyjny + miasteczko mobilne) oraz rola nauczyciela, przedstawiciela Policji, WORD) – Tadeusz Korsakowski z Komendy Powiatowej Policji w Suwałkach.

 6. Przygotowania i organizacja w szkole, gminie, mieście, powiecie eliminacji do Ogólnopolskich Finałów Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym połączone z ćwiczeniami praktycznymi w mobilnym miasteczku BRD, torze przeszkód oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy – Robert Jan Razin – nauczyciel Wychowania Komunikacyjnego ze Szkoły Podstawowej w Krasnopolu.

 7. Zasady współpracy z Portalem Edukacyjnym Wychowania Komunikacyjnego ,,Bezpieczna droga do szkoły”, Krajową Radą BRD, Stowarzyszeniem Zapobiegania Wypadkom Drogowym, Grupą IMAGE (która opracowała materiały do Gminnych Centrów BRD i pracowni wychowania komunikacyjnego), omówiła Bożenna Chlabicz – redaktor naczelna Portalu. Zachęcała do korzystania z materiałów i doświadczeń ludzi, którzy swoje przemyślenia, sukcesy i porażki przekazują poprzez portal. Jednocześnie przekazała materiał szkoleniowy na kartę rowerową w postaci 1000 płytek, które pozwoliły wyposażyć pracownie informatyczne do prowadzenia zajęć grupowych z wychowania komunikacyjnego w gminnych centrach BRD i szkołach podstawowych. W powiecie suwalskim wyposażono 16 pracowni, w Suwałkach – 12, powiecie sejneńskim – 7, w Augustowie – 5, powiat augustowski – 6.

    W realizacji punktu szkolenia "prezentacja symulatora", oprócz nauczycieli brali udział policjanci ruchu drogowego z komend powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, pracownicy Wydziałów Komunikacyjnych i ośrodków szkolenia kierowców. Przedstawiciele mediów: TVS, TVinfo, Radio5, Radio Białystok, Gazeta Współczesna, Tygodnik Suwalski, Kurier Suwalski.

    Opinie wszystkich były bardzo pozytywne, Nauczyciele widzieliby te symulatory w każdym Gminnym Centrum BRD lub przynajmniej w jednej z pracowni wychowania komunikacyjnego w mieście. Uczniowie stwierdzili, że gdyby takie symulatory były w szkole, to ilość chętnych zdobycia karty motorowerowej wyniosłaby 100%. Zwrócono uwagę na to, by zapoznać z tym symulatorem, jego rolą w szkoleniu, wójtów i przewodniczących rad gmin, starostów i przekonać do zaplanowania w przyszłym budżecie pieniędzy na ten zakup. Wsparcie w tej sprawie obiecali redaktorzy uczestniczących w tym szkoleniu.

    Na zakończenie szkolenia Certyfikaty wręczył zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach, Ignacy Jasionowski i Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach – Andrzej Raczyło.


Relację przekazał:
mgr Aleksander Czuper
Główny Specjalista ds. BRD
WORD SuwałkiFotorelacja ze szkolenia nauczycieli w WORD w SuwałkachPolub Nas na Facebook-u :-)Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze